พล.ต.เกษม   สงวนชาติศรไกร

พล.ต.เกษม   สงวนชาติศรไกร
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 8

 

กิดเมื่อ 2 ธันวาคม 2472   เป็นบุตร  พล.ต.เล็ก  และนางทองคำ   สงวนชาติศรไกร

การศึกษา                      - ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ม.8 เมื่อ พ.ศ.2490
                                         - ร.ร.นายร้อย จปร. เมื่อ พ.ศ.2497

การศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว
                                         - นายทหารนักเรียน รร.ช.ชั้นนายร้อย เมื่อ 14 มิ.ย. 97
                                         - หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 4 รร.ช.กช. เมื่อ พ.ศ.2505
                                         - หลักสูตร ประจำ รุ่นที่ 4 รร.สธ.ทบ. เมื่อ พ.ศ.2506
                                         - หลักสูตร ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายเสนาธิการ รร.สธ.ทบ. สหรัฐอเมริกา เมื่อ มิ.ย.14
                                         - หลักสูตร ประจำชุดที่ 19 วทบ.สบส. เมื่อ ก.ย.17
                                         - หลักสูตร วปอ.หลัก รุ่นที่ 26 เมื่อ พ.ศ.2526 - 2527

ตำแหน่งทางทหาร        - นักเรียนนายร้อยทหารบก เมื่อ 1 มี.ค. 92
                                         - ประจำกองกลางกรมการทหารช่าง เมื่อ 25 ม.ค. 97
                                         - ผบ.มว.นักเรียนนายร้อยสำรอง รร.ช.กช. เมื่อ 1 ม.ค. 97
                                         - รอง ผบ.ร้อย.ช.ซ่อมบำรุงกองเครื่องอุปกรณ์การช่าง กช. เมื่อ 14 ต.ค. 98
                                         - ผบ.ร้อย.ช. ช.พัน.1 รอ. เมื่อ 1 พ.ค. 99
                                         - รรก.ผบ.ร้อย.บก. และบริการ ช.พัน. 1 รอ. เมื่อ 17 มี.ค. 02
                                         - ผบ.ร้อย.บก. และบริการ ช.พัน.1 รอ. เมื่อ 8 มี.ค. 03
                                         - ผบ.ร้อย.บก. และบริการ ช.พัน.1 รอ. เมื่อ 8 มี.ค. 03
                                         - รอง ผบ.ช.พล  ช.พัน.1 รอ. เมื่อ 25 พ.ค. 05
                                         - ประจำแผนกกรมยุทธการทหารบก เมื่อ 29 เม.ย. 08 (อัตรา พ.ต.)
                                         - หัวหน้าแผนกกรมยุทธการทหารบก (ชกท.2162) เมื่อ 16 พ.ค. 09
                                         - ผู้บังคับกองพันทหารช่างสนามกองพลอาสาสมัคร เมื่อ 15 ม.ค. 11
                                         - หัวหน้าแผนกกรมยุทธการทหารบก เมื่อ 5 ส.ค. 12
                                         - นายทหาร และวิจัยพัฒนาการรบ กองวิชาการ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง (อัตรา พ.อ.) เมื่อ 30 มิ.ย. 13
                                         - อาจารย์วิชายุทธวิธี รร.เสนาธิการทหารบก เมื่อ 15 มิ.ย. 14
                                         - อาจารย์หัวหน้าส่วนวิชายุทธวิธี รร.เสนาธิการทหารบก เมื่อ 29 ธ.ค. 15
                                         - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรม กรมยุทธการทหารบก เมื่อ 1 ต.ค. 17
                                         - รองเจ้ากรมการทหารช่าง และรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อ 22 ม.ค. 25
                                         - เจ้ากรมการทหารช่าง และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อ 1 ต.ค. 26
                                         - ผบ.หน่วย 217 เมื่อ 1 พ.ย. 27
                                         - ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เมื่อ 1 ต.ค. 28
                                         - หน.ปกษ.ศสน.กอ.รมน. เมื่อ 1 ต.ค. 29
                                         - รอง เสธ.ทบ.(2) เมื่อ 1 ต.ค. 30
                                         - รอง ปล.กห. เมื่อ 1 ต.ค. 31
                                         - เกษียณอายุราชการ เมื่อ 1 ต.ค. 33

ราชการต่างประเทศ      - นายทหารปฏิบัติการสงครามจิตวิทยาสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 22 ม.ค.10 - 31 มี.ค.10
                                         - ฝึกงาน และดูงานด้านภาษาอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 3 เม.ย.10 - 23 เม.ย.10
                                         - ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารบกประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ 1 ต.ค.22 - 30 ก.ย.25

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::