พล.ท.อาภรณ์ กุลพงษ์

พล.ท.อาภรณ์   กุลพงษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 14

 

พล.ท.อาภรณ์   กุลพงษ์   เกิดเมื่อวันที่   12 ก.ย. 2483

การศึกษา                      - พ.ศ.2490          โรงเรียนราชินีบน
                                         - พ.ศ.2501          โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
                                         - พ.ศ.2503          โรงเรียนเตรียมทหาร  
                                         -
พ.ศ.2508          โรงเรียนนายร้อย จปร.
                                         - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง  ที่   EOAC  FT.Belvoir  USA
                                         - หลักสูตรช่วยเหลือประชาชน Civic   Action  ที่  FT.Gordum

ตำแหน่งทางทหาร        - พ.ศ. 2508          ประจำกรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 250
9         ผู้บังคับหมวด กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2512         รักษาราชการ  รองผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 25
13         รักษาราชการ  ผู้บังคับกองร้อย  กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2515         ผู้บังคับกองร้อย  กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2516         ประจำกอง กรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2517         นายทหารยุทธการ และการฝึก  กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2521         ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8
                                         - พ.ศ. 2524         ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2525         เสนาธิการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2526         รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2531         เสนาธิการกรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 253
5         เสนาธิการกรมการทหารช่าง (อัตรา พล.ต. )
                                         - พ.ศ. 25
37         ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2539         รองเจ้ากรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2541         เจ้ากรมการทหารช่าง

หน้าที่/ราชการพิเศษ     - พ.ศ.2525           ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปราม  ผกค.
                                         - พ.ศ.2527           ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปราม  ผกค.
                                         - พ.ศ.2535           ปฏิบัตหน้าที่ราชการพิเศษ   ณ  ประเทศกัมพูชา
                      

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::