พล.ท.ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ

พล.ท.ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 16

 

 พล.ท.ชัยยุทธ  เทพยสุวรรณ  เกิดเมื่อวันที่  23  ก.ค. 2489 

การศึกษา                      - พ.ศ.2500 - 2502  โรงเรียนดรุณาราชบุรี    อ.เมือง จว.ราชบุร
                                         - พ.ศ.2503 - 2506  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   อ.เมือง  จว.ราชบุร
                                         - พ.ศ.2507  โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 7
                                         - พ.ศ.2512  โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 18
                                         - พ.ศ.2523  หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง ณ ฟอร์ท เบลวัวร์ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
                                         - พ.ศ.2524  หลักสูตรหลักประจำ รร.เสนาธิการทหารบก  ชุดที่ 59
                                         - พ.ศ.2539  วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 42
                                         - พ.ศ.2539  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. รุ่นที่ 42 )

ตำแหน่งทางทหาร        - พ.ศ. 2512    ผู้บังคับหมวด กองพันทหารช่างที่ 4  กองพลทหารราบที่ 4
                                         - พ.ศ. 2523   ผู้บังคับหน่วยทหารช่าง  กองทหารช่างก่อสร้างที่ 302
                                         - พ.ศ. 2528   ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8  กองพลทหารม้าที่ 1
                                         - พ.ศ. 2530   ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302  กองพลพัฒนาที่ 3
                                         - พ.ศ. 2533   ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3  กองพลพัฒนาที่ 3
                                         - พ.ศ. 2541   ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 3  กองทัพภาคที่ 3
                                         - พ.ศ. 2547   เจ้ากรมการทหารช่าง

ราชการและหน้าที่พิเศษ       
                                         - พ.ศ.2513  ผู้บังคับหมวดทหารช่างสนาม กองกำลัง 394  อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์
                                         - พ.ศ.2514  ผู้บังคับหมวดทหารช่างสนาม กรมผสมที่ 4 ส่วหน้า  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า  อ.หล่มสัก
                                           จว.เพชรบูรณ์
                                         - พ.ศ.2515 - 2517  ราชการพิเศษประเทศที่ 3
                                         - พ.ศ.2520 - 2522  ผู้บังคับหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย
                                           อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองแคน  กิ่ง อ.ดงหลวง  จว.นครพนม
                                         - พ.ศ.2524 - 2525  ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางยุทธศาสตร์สายบ้านปอน บ้านห้วยโก๋น  อ.ทุ่งช้าง
                                         - พ.ศ.2525 - 2526  ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางยุทธศาสตร์  สายนครไทย  ภูหินร่องกล้า  จว.เพชรบูรณ
                                         - พ.ศ.2534 - 2539  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
                                         - พ.ศ.2525 - 2526  ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางยุทธศาสตร์  สายนครไทย  ภูหินร่องกล้า  จว.เพชรบูรณ
                                         - พ.ศ.2534 - 2539  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
                                           อันเนื่องมาจากพระราชดำร
                                         - พ.ศ.2541 - 2545  ผู้อำนวยการกองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ จว.ตาก - แม่ฮ่องสอน
                                         - ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการจัดที่อยู่อาศัย และที่ทำกินคีรีราษฏร์  อ.พบพระ    จว.ตาก
                                         - พ.ศ.2525 - 2526  ผู้บังคับชุดก่อสร้างทางยุทธศาสตร์  สายนครไทย  ภูหินร่องกล้า  จว.เพชรบูรณ
                                           อันเนื่องมาจากพระราชดำร
                                         - ผู้อำนวยการ โครงการพัฒ
นาลุ่มแม่น้ำแม่แจ่ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อ.แม่แจ่ม    จว.เชียงใหม
                                         - ประธานคณะทำงานจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านโอโค๊ะ    ต.แม่จัน   อ.อุ้มผาง
                                           จว.ตาก  และบ้านปางคอง  ต.นาปูป้อม  อ.ปางมะผ้า  จว.แม่ฮ่องสอน
                                         - ประธานคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    อ.แม่อาย
                                           จว.เชียงใหม
                                         - ประธานคณะทำงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านขุนแตะ  อ.ขุนแตะ  อ.จอมทอง
                                         - และบ้านแม่ตุงติง  อ.สะเมิง  จว.เชียงใหม

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์   - มหาวชิรมงกุฏ  พ.ศ. 2546

 ความชอบพิเศษ           - เป็นผู้บังคับหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ 2 ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย  อันเนื่องมาจา
                                           พระราชดำริบ้านหนองแคน  กิ่ง อ.ดงหลวง จว.นครพนม  ได้รับประกาศชมเชยการปฏิบัติงานของหน่วยตาม
                                           ประกาศชมเชยการปฏิบัติงานของหน่วย ตามประกาศ  กองทัพภาคที่ 2  ส่วนหน้า  ลง  26  ตุลาคม  พ.ศ.2541
                                         - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้เป็นราชองครักษ์เวร   ตั้งแต่  5  ธ.ค. พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน    ประกาศ
                                           กระทรวงกลาโหม ลง 12 ม.ค. พ.ศ. 2531
                                         - เป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วย รักษาพระองค์ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ รร.นายร้อยพระจุลจอม

                                           ประกาศ เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ง ลง 16 ก.ย.

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::