พล.ท.เอกศักดิ์ ประพันธะโยธิน

พล.ท.เอกศักดิ์   ประพันธะโยธิน
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 2

 

เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2452 เป็นบุตร พ.อ.พระยาอุปเทศทวยหาร (เอื่อม ประพันธะโยธิน ) ผบ.กองพลทหารบกที่ 7 มารดา นางสุดใจ

การศึกษา                      - รร.นายร้อย ทบ.
                                         - พ.ศ.2467 - 2468   รร.ประจำเหล่าทหารช่าง   และ รร.เสธ.ทบ.   สหรัฐอเมริกา   

ตำแหน่งทางทหาร        - 25 ส.ค. 2477  ประจำแผนกที่ 4 กรมจเรทหารบก
                                         - 12 มิ.ย. 2484  รรก.แม่กองวิทยาการ แผนกทหารช่าง
                                         - 24 ก.ย.2486   ประจำกองบังคับการ  กรมเสนาธิการทหารบก
                                         - 5 ต.ค. 2488    ประจำ เสธ.ทบ.
                                         - 1 เม.ย. 2490   เป็นแม่กอ
แผนกที่ 3 กรมเสนาธิการทหารบก
                                         - 28 ม.ค. 2491  เป็นกองจเรทหารช่าง
                                         - 7 ก.ค. 2493    รอง ผบ.จทบ.รบ.
                                         - ต.ค. 2495       รอง จก.กช. และ รอง ผบ.จทบ.รบ.
                                         - 31 ต.ค. 2496  จก.กช. และ ผบ.จทบ.รบ.
                                         - 1 พ.ค. 2504    ประจำ บก.สูงสุด
                                         - 1 ต.ค. 2504    ที่ปรึกษากรมการพลังงานทหาร
                                         - 9 ต.ค. 2506    ถึงแก่กรรมเนื่องด้วยสมองขาดออกซิเจน

 สมรภูมิ                       - สงครามกับบริเวณไทย และหรัฐอเมริกา
                                         - สงครามมหาเอเชียบูรพา

 


                                                                                


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::