พล.ท.ไกรศิริ บุรณศิริ

พล.ท.ไกรศิริ     บุรณศิริ
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 18

 

ยศชื่อ - นามสกุล          พลโท ไกรศิริ     บุรณศิริ 

วัน , เดือน , ปีเกิด          เกิดเมื่อวันที่  10 กันยายน  2492

สถานภาพครอบครัว    ภรรยา   พันเอก หญิง จรัลยา   บุรณศิริ   (นามสกุลเดิม   จันทนะศิริ)
                                         บุตร - ธิดา       1. นางสาว ศิริกานต์   บุรณศิริ
                                                                 2. นางสาว ฐิติรัตน์    บุรณศิริ

การศึกษา          
    ก่อนเข้ารับราชการ        - พ.ศ.2506  โรงเรียนโยธินบูรณะ
                                         - พ.ศ.2507  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 7
                                         - พ.ศ.2509  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 18
    เมื่อเข้ารับราชการแล้ว   - พ.ศ.2512  หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 36
                                         - พ.ศ.2519  หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารช่าง สหรัฐอเมริกา
                                         - พ.ศ.2524  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 59
                                         - พ.ศ.2526  หลักสูตรส่งกำลังบำรุงชั้นสูง สหรัฐอเมริกา
                                         - พ.ศ.2545  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44

ตำแหน่งรับราชการที่สำคัญ
                                         - พ.ศ.2512 ผู้บังคับหมวดกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ.2523 ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงสนาม
                                         - พ.ศ.2525 รองผู้บังคับกองพันหทารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ.2530 ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ.2533 ผู้บังคับการกรมหทารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ.2536 เสนาธิการกองพลทหารช่าง
                                         - พ.ศ.2538 รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
                                         - พ.ศ.2543 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
                                         - พ.ศ.2547 รองเจ้ากรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ.2550 เจ้ากรมการทหารช่าง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                                         - พ.ศ.2535 เหรียญจักรมาลา
                                         - พ.ศ.2520 เหรียญราชการชายแดน
                                         - พ.ศ.2529 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
                                         - พ.ศ.2517 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
                                         - พ.ศ.2521 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
                                         - พ.ศ.2524 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
                                         - พ.ศ.2527 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
                                         - พ.ศ.2529 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
                                         - พ.ศ.2531 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
                                         - พ.ศ.2533 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
                                         - พ.ศ.2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
                                         - พ.ศ.2543 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
                                         - พ.ศ.2548 มหาวชิรมงกุฎ

ราชการพิเศษ               - ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่  พ.ศ.2525
                                         - นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ.2544

ราชการสนาม               - พ.ศ.2518 - 2519  ราชการสนามชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
                                         - พ.ศ.2526 - 2527  ราชการสนามชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1