พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

พลโท ปัฐมพงศ์   ประถมภัฏ
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 21

 

     ยศ , ชื่อ , สกุล    พล.ท.ปัฐมพงศ์   ประถมภัฏ วัน , เดิอน ,ปีเกิด           ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๗
     
      การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
 
       โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี    โรงเรียนดรุณาราชบุรี
     
     โรงเรียนสวนกุหลาบราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ    โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๒
       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๓    
   
     การศึกษาหลังเข้ารับราชการ
 
       พ.ศ.๒๕๑๙    หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ช. รุ่นที่ ๔๕
       พ.ศ.๒๕๒๖    หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ ๒๔
       พ.ศ.๒๕๒๙    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๖๔
       พ.ศ.๒๕๕๑    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๐
     
     ตำแหน่งรับราชการที่สำคัญ
 
       พ.ศ.๒๕๒๐    ผบ.มว.ซ่อมยุทโธปกรณ์พิเศษ ร้อย.ช.ซบร.สนาม
       พ.ศ.๒๕๒๕    รอง ผบ.ร้อย.ช.ซบร.สนาม
       พ.ศ.๒๕๒๗    นายทหารส่งกำลัง ช.๒๑
       พ.ศ.๒๕๓๗    รอง ผอ.กอง กช.
       พ.ศ.๒๕๔๑    ผบ.ช.๒๑
       พ.ศ.๒๕๔๓    ผบ.ช.๑๑
       พ.ศ.๒๕๔๖    เสธ.พล.ช.
       พ.ศ.๒๕๔๘    รอง ผบ.พล.ช.
       พ.ศ.๒๕๕๐    ผบ.พล.ช.
       พ.ศ.๒๕๕๑    เสธ.กช.
       พ.ศ.๒๕๕๒    รอง จก.กช.
       พ.ศ.๒๕๕๕    จก.กช.
     
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
       พ.ศ.๒๕๒๓    เหรียญพิทักษ์เสรีชน
       พ.ศ.๒๕๒๕    เหรียญราชการชายแดน
       พ.ศ.๒๕๔๘    ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
       พ.ศ.๒๕๕๑    ประถมาภรณ์ช้างเผือก
     
     ราชการพิเศษ  
       พ.ศ.๒๕๔๕    ราชองครักษ์เวร
       พ.ศ.๒๕๕๑    นายทหารพิเศษประจำ ช.๑ รอ.
       พ.ศ.๒๕๕๕    นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์
       รร.จปร.
   
     ราชการพิเศษ  
       พ.ศ.๒๕๒๒ ผบ.มว.ซ่อมบำรุง ฐานส่งกำลังบำรุงหน้า ทภ.๑ อ.วัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี
       พ.ศ.๒๕๒๔ นายทหารปฏิบัติการข่าว สำนักงานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - มาเลเซีย
       พ.ศ.๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการก่อสร้างส่วนหน้า   โครงการก่อสร้างทางหลวง
                            หมายเลข ๔๑๘ จ.ปัตตานี
       พ.ศ.๒๕๕๒ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการก่อสร้างส่วนหน้า กองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจ
                            โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๘   จ.ปัตตานี
       พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้อำนวยการกองอำนวยการก่อสร้างหน่วยทหารช่างจังหวัดชายแดนใต้
   
   
- รายละเอียดประวัติ จก.กช. เป็นไฟล์