พล.ต.สำราญ   กมลรัตน์

พล.ต.สำราญ   กมลรัตน์
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 7

 

พล.ต.สำราญ   กมลรัตน์  เกิดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2467  เป็นบุตร นายสิงห์   กมลรัตน์

การศึกษา                      - ร.ร.อำนวยศิลป์  เมื่อ พ.ศ.2482
                                         - ร.ร.เตรียมทหาร เมื่อ พ.ศ.2484
                                         - ร.ร.นายร้อยทหารบก ปีที่ 5   เมื่อ พ.ศ.2490

ตำแหน่งทางทหาร        - นร.นายร้อยทหารบก เมื่อ 15 เม.ย. 2485
                                         - ผบ.มว.ช.พัน.5 เมื่อ 11 ส.ค. 2491
                                         - ผบ.มว.กอง รร.นายสิบ ช. แผนกที่ 3 กรมจเร ช. เมื่อ 26 เม.ย. 2494
                                         - แปรสภาพเป็น ผบ.มว.กอง รร.นายสิบ ช. แผนกที่ 3 กช. เมื่อ 6 ส.ค. 2495
                                         - รรก. รอง ผบ.พัน.ช. ที่ 5 ศูนย์การฝึกทหารช่าง กช. เมื่อ 30 ม.ค. 2496
                                         - รอง ผบ.ร้อย. 1 กอง รร.นส.ช. กองฝึกและศึกษา กช. เมื่อ 30 ม.ค. 2496
                                         - หลักสูตร ผบ.ร้อย.ช. เมื่อ 14 มิ.ย. 2497
                                         - ผบ.ร้อย. กองนักเรียนนายร้อยสำรอง กองโรงเรียนทหารช่าง กช. เมื่อ 1 ธ.ค. 2497
                                         - ผบ.ร้อย.ช.ซ่อมบำรุง กองเครื่องอุปกรณ์การช่าง กช. เมื่อ 14 พ.ค. 2498
                                         - นทน.รร.เสนาธิการทหารบก เมื่อ 3 มี.ค. 2501
                                         - หัวหน้าแผนก กช. เมื่อ 2 มิ.ย. 2502
                                         - รรก.แทน เสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อ 16 เม.ย. 2505
                                         - หัวหน้ากองกรมการทหารช่าง เมื่อ 1 ต.ค. 2507
                                         - หัวหน้ากองกรมการทหารช่าง เมื่อ 2 ธ.ค. 2511
                                         - หัวหน้ากองกรมการทหารช่าง เมื่อ 30 เม.ย. 2516
                                         - ประจำกรมการทหารช่าง และ รรก.หัวหน้ากองกรมการทหารช่าง เมื่อ 23 ส.ค. 2510
                                         - เสนาธิการกรมการทหารช่าง เมื่อ 1 ต.ค. 2516
                                         - ผู้ช่วยเจ้ากรมการทหารช่าง เมื่อ 1 ต.ค. 2517
                                         - รองเจ้ากรมการทหารช่าง และรอง ผบ.จทบ.รบ. เมื่อ 9 พ.ย. 2521
                                         - เจ้ากรมการทหารช่าง และ ผบ.จทบ.รบ. เมื่อ 1 ต.ค. 2522

                                         - ประจำกองบัญชาการกองทัพบก  เมื่อ 1 ต.ค. 2526
                                         - เกษียรอายุ เมื่อ 1 ต.ค. 2527

ตำแหน่งพิเศษ               - เป็นนายทหารพิเศษประจำ ช.1 รอ. เมื่อ 15 ก.ค. 2523
                                         - เป็นราชองครักษ์ เมื่อ 9 ก.ค. 2523

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::