พล.ท.สุภาษิต วรศาสตร์

พล.ท.สุภาษิต   วรศาสตร์
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 17

 

ครอบครัว สมรสกับ นางวิภาภรณ์   วรศาสตร์  มีบุตร ธิดา 2 คน คือ  นายวรพจน์ และ พญ.ภควร   วรศาสตร์

การศึกษา                      - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
                                         - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6
                                         - โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17
                                         - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ช. รุ่นที่ 3 รร.ช.กช.
                                         - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 16 รร.ช.กช.
                                         - หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ 56
                                         - หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ทบ.สบส. ชุดที่ 34
                                         - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( วปอ. รุ่นที่ 43 )

ตำแหน่งทางทหาร        - พ.ศ. 2513  ผู้บังคับหมวด กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2520  ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2521  นายทหารฝ่ายยุทธการ กองพันทหารช่างที่ 8
                                         - พ.ศ. 2525 - 2528  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8
                                         - พ.ศ. 2528 - 2530  ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 112 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2532  รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                         - พ.ศ. 2533  ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 21
                                         - พ.ศ. 2534  ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11
                                         - พ.ศ. 2541  ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2543  เสนาธิการกรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2545  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
                                         - พ.ศ. 2547  รองเจ้ากรมการทหารช่าง
                                         - พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
                                         - พ.ศ. 2548  เจ้ากรมการทหารช่าง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   - ปถมาภรณ์ช้างเผือก  พ.ศ. 2541
                                          - มหาวชิรมงกุฏ  พ.ศ. 2546

ราชการพิเศษ                - ภารกิจปราบปรามคอมมิวนิสต์ และแผนป้องกันประเทศ
                                        

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::