พล.ท.ทวีสิทธิ์ สร้างสมวงษ์

พล.ท.ทวีสิทธิ์   สร้างสมวงษ์
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 11

 

เป็นบุตร ขุนพิจารณ์ศุลกพัสดุ (สอน)  เกิดเมื่อ 25 กันยายน 2476

การศึกษา                      - ม.6 ร.ร.อัสสัมชัญ พระนคร เมื่อ พ.ศ.2494
                                         - ร.ร.นายร้อย จปร. เมื่อ พ.ศ.2496

การศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว
                                         - หลักสูตร ผบ.มว.ช.  เมื่อ 16 เม.ย.2501 - 12 มิ.ย. 2501
                                         - หลักสูตร การส่งกำลังบำรุง และการซ่อมสำหรับนายทหารช่าง  รร.ช. ฟอร์ทเบลวัวร์
                                            เมื่อ 27 ก.พ.2504 - 21 เม.ย.2504
                                         - หลักสูตร ชั้นนายร้อย ช. รุ่นที่ 25 เมื่อ พ.ศ.2506
                                         - หลักสูตร ชั้นนายพัน ช. รุ่นที่ 7 เมื่อ 15 มี.ค.2509 - 20 ก.ย.2509
                                         - หลักสูตร รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 46 เมื่อ 3 เม.ย. 2511
                                         - หลักสูตร วปอ.หลัก รุ่นที่ 30 เมื่อ พ.ศ.2530

ตำแหน่งทางทหาร        - อจ.ผู้ช่วยกองการศึกษาโรงเรียนนายร้อย จปร. ตั้งแต่ 23 มิ.ย.2501
                                         - ครู รร.ช.ศช.กช. ตั้งแต่ 25 พ.ค. 2503
                                         - นายทหารส่งกำลังชิ้นส่วนกองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุง ตั้งแต่ 19 ก.ค.2504
                                         - รอง ผบ.ร้อย.ทหารช่างสนาม
                                         - ผบ.ร้อยทหารช่างสนาม ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 27 มี.ค. 2505
                                         - ผบ.ร้อยทหารช่างสนาม ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 4 เม.ย. 2506
                                         - นายทหารฝ่ายการข่าว ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 2 เม.ย. 2507
                                         - รักษาราชการ นายทหารฝ่ายยุทธการ และการฝึก ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2508
                                         - ประจำกองบัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ตั้งแต่ 26 เม.ย. 2510
                                         - ประจำแผนก กช. ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2511
                                         - รอง ผบ.ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2512
                                         - ผบ.ช.พัน.ช.รอ. ตั้งแต่ 30 ก.ย. 2513
                                         - นายทหารฝ่ายการช่าง กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่ 3 เม.ย. 2514
                                         - ผู้ช่วยหัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2520
                                         - ผู้ช่วยหัวหน้ากองกำลังพล กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่ 6 มี.ค. 2522
                                         - หัวหน้ากองข่าว กองทัพภาคที่ 1 ตั้งแต่ 6 พ.ย.2522
                                         - รอง เสธ.ทภ.1 ตั้งแต่ 9 ต.ค. 2524
                                         - ผบ.จทบ.ชบ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2525
                                         - รอง จก.รด  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2529
                                         - จก.กช. และ ผบ.จทบ.รบ. ตั้งแต่ 1 ต.ค.2532 - 31 ต.ค.2535

ตำแหน่งพิเศษ               - ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2515
                                         - ราชองครักษ์สนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2518
                                         - นายทหารพิเศษประจำ ช.พัน.1 รอ. ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2523
                                         - ผบ.หน่วย 217 ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2527
                                         - ราชองครักษ์เวรพิเศษรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่ 25 ต.ค. 2532

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::