พล.ต.เทียบ   บูรณสิงห์

พล.ต.เทียบ   บูรณสิงห์
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 5

 

กิดเมื่อ 29 มกราคม 2456 เป็นบุตร นายงิ้ว และนางจู   บูรณสิงห์

การศึกษา                      - มัธยมต้น ร.ร.ศรัทธาสมุทร จว.สมุทรสงคราม
                                         - มัธยมต้น
ปลาย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.

การศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว
                                         - ร.ร.นายร้อยทหารบก เมื่อ พ.ศ.2476
                                         - ร.ร.นายทหารช่าง รุ่นปี 89 - 90
                                         - รร.เสธ.ทบ. ปีการศึกษา 2504 หลักสูตรเร่งรัด ชุดที่ 1
                                         - วทบ. หลักสูตรเร่งรัด ชุดที่ 8

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
                                         - ร.ร.ทหารช่าง ฟอร์ดเบลวัว พ.ศ.2499
                                         - ดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 8 ก.พ.10
                                         - สัมมนากิจการทหารช่างที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือน มิ.ย.2515

ยศทางทหาร                
                                         - ร.ต. เมื่อ 14 พ.ย.2478
                                         - ร.ท. เมื่อ 15 ก.ย.2486
                                         - ร.อ. เมื่อ   1 ก.พ.2487
                                         - พ.ต. เมื่อ  1 มี.ค.2494
                                         - พ.ท. เมื่อ 1 ม.ค.2498
                                         - พ.อ. เมื่อ 1 ม.ค.2502
                                         - พ.อ. (พิเศษ) เมื่อ 14 มี.ค.2511
                                         - พล.ต. เมื่อ 1 ต.ค.2516

ตำแหน่งทางทหาร        - นักเรียนทำการนายร้อย 1 เม.ย.2478
                                         - ประจำกองพันทหารช่างที่ 1  14 พ.ย.2478
                                         - ผู้บังคับหมวดทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 1  1 เม.ย.2481
                                         - สำรองราชการกองบังคับการ กองทัพบก 5 เม.ย.2483
                                         - ออกจากกองประจำการเป็นนายทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัด สังกัดกองบังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพ 1 ก.ค.83
                                         - เข้ารับราชการในแผนกทหารช่าง ตามแผนบรรจุกำลังสงคราม 27 ธ.ค.2484
                                         - ผู้บังคับกองคลังช่าง แผนกคลัง กรมจเรทหารช่าง 1 ม.ค.2489
                                         - ผู้บังคับกองร้อย กองลูกมือ แผนกศึกษา กรมจเรทหารช่าง 24 เม.ย.2493
                                         - รองผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง แผนกที่ 3 กรมจเรทหารช่าง 21 มิ.ย.2494
                                         - ผู้บังคับกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง แผนกที่ 3 กรมจเรทหารช่าง 6 ส.ค.2495
                                         - ผุ้บังคับกองโรงเรียนนายสิบทหารช่าง กองฝึกและศึกาา กรมการทหารช่าง 30 ม.ค.2496
                                         - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 5 ศูนย์การฝึกทหารช่าง กรมการทหารช่าง 10 พ.ค.2497
                                         - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 5 28 ม.ค.2498
                                         - หัวหน้ากองอำนวยการ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 21 ก.ย.2500
                                         - ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนทหารช่าง ศูนย์การทหารช่าง กรมการทหารช่าง 29 เม.ย.2501
                                         - หัวหน้ากองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง 2 ม.ค.2502
                                         - รักษาราชการผู้บังคับการกรมทหารช่างส่งกำลัง และซ่อมบำรุง 14 ม.ค.2511
                                         - ผู้ช่วยเจ้ากรมการทหารช่าง 12 มี.ค.2513
                                         - เจ้ากรมการทหารช่าง 1 ต.ค.2516
                                         - ประจำกองบัญชาการทหารบก 25 มี.ค.2518
                                         - ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเป็นนายทหารนอกราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัด
                                           กระทรวงกลาโหม

ยศพิเศษ                       - มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ 1 ต.ค.2518
                                         

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสุดท้าย 
                                         - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค.2517

ราชการพิเศษ               
                                         - ในกรณีฉุกเฉินคราวสงครามมหาเอเชียบูรพาได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตั้งแต่ 25 ม.ค.2485 - 1 ม.ค.2498
                                         

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::