กรมการทหารช่าง :: อารัมภบท

 

พลตรี นพพร เจริญศิริ

         นับตั้งแต่กองพลทหารช่าง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ ๒ ได้รับคำสั่งให้แยกการบังคับบัญชาสั่งการค่ายพักจากกรมการทหารช่าง เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบังคับบัญชา เมื่อ ๑๖ ก.ย.๔๗ นั้น ได้มีการพิจารณาเรื่องตั้งนามค่าย เพื่อให้สะดวกในการเรียกขาน ผลสรุปจากที่ประชุมของผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ เห็นพ้องกันว่าควรขอพระราชทานพระนาม พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร อันเป็นพระนามเดิมของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งเหล่าทหารช่าง เนื่องจากทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อหน่วยทหารช่างในอดีต ทั้งในด้านการศึกษาและด้านการปฏิบัติงาน ทรงเห็นความสำคัญของเหล่าทหารช่างเป็นอย่างมาก จึงได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารช่างให้เหมาะกับภารกิจและยุคสมัย จนกระทั่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองทัพให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งกองพลทหารช่างได้รับการก่อตั้งขึ้นมา เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
         ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเตือนความทรงจำของทหารช่างทุกคน ทุกครั้งที่เอ่ยนาม “ ค่ายบุรฉัตร ” ก็เท่ากับเป็นการย้ำมิให้ลืมว่า ที่ทหารช่างเรามีวันนี้ได้ ก็เพราะพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร หรือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน นั่นเอง
         พร้อมกันนี้ กองพลทหารช่าง ได้จัดทำหนังสือประวัติ “ค่ายบุรฉัตร” ขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร โดยหนังสือประวัติเล่มนี้ได้รวบรวม และบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของค่าย และทุกหน่วยในพื้นที่นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่จะเลือนหายไปกับกาลเวลา

                                                                                                                                                    พลตรี นพพร      เจริญศิริ
                                                                                                                                   
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง / ผู้บังคับค่ายพัก

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::