ข้อมูลเพิ่มเติม...   ข้อมูลเพิ่มเติม...   ข้อมูลเพิ่มเติม...

               ภารกิจช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะประเทศกัมพูชา (พ.ศ.2535 - 2536)    ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศกัมพูชา ได้เล็งเห็นความจำเป็นทั้งในด้านมนุษยธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง จึงได้ให้ความช่วยเหลือประเทศกัมพูชา โดยส่งกำลังทหารช่างเฉพาะกิจซึ่งจัดจากกองพลทหารช่างเป็นหลักเข้าช่วยฟื้นฟูบูรณะประเทศ จำนวน 2 กองพัน คือ กองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 1 (ปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลไทย) และกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 2 (ปฏิบัติในนามของ กองกำลังสหประชาชาติ)

        

                     กองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 1 รัฐบาลไทย ( นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ) ได้เสนอการช่วยเหลือฟ้นฟูบูรณะเส้นทางหมายเลข 5 ช่วงปอยเปต ถึงศรีโสภณ ความยาว 48 กม. และได้มอบหมายให้กองทัพบก (โดยกรมการทหารช่าง) เป็นหน่วยดำเนินการซึ่งประกอบด้วยการซ่อมฟื้นฟูทางหลวง และกวาดล้าง และรื้อถอนทุ่นระเบิด/กับระเบิด ตามแนวเส้นทางซึ่งโครงการนี้ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ คือการก่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพกัมพูชา-ไทย จำนวน 3 แห่ง และการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่คลองลึกขนาดความกว้าง 17 ม. ยาว 50 ม. ใช้เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 3 ก.พ.35 – 5 ส.ค.36 รวมระยะเวลา 550 วัน

        

                     กองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 2 องค์การสหประชาชาติ ได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยทหารช่างไทย (กำลังประมาณ 800 นาย ) ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิด ตามเส้นทางที่จะใช้ในการส่งกลับผู้อพยพ และบริเวณพื้นที่ ที่จะใช้เป็นศูนย์รับผู้อพยพ โดยให้อยู้ภายใต้การบังคับบัญชาของ UNTAC (United Nations Authority )รัฐบาลไทยจึงมอบหมายให้กองทัพบก (โดยกรมการทหารช่าง) จัดกำลังจำนวน 700 นาย เข้าปฏิบัติงานช่างทั่วไป รวมทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิด/กับระเบิดในเขตจังหวัด เพื่อสนับสนุนการส่งกลับผู้อพยพของ UNHCR และตอบสนองต่อความต้องการปัจจุบันของ UNTAC

          

              การปฏิบัติภารกิจในประเทศกัมพูชา เป็นโครงการที่ทาง กองพลทหารช่าง โดย ช.พัน.๑๑๑ ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นโครงการที่มีอุปสรรคมาก ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในป่า รวมทั้งมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานต้องทำงานด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติภารกิจในประเทศกัมพูชาครั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 12 ม.ค.44 และเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อ 5 มี.ค.46 ซึ่งกำลังพลที่เข้าไปปฏิบัติงานในกัมพูชาได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติภาระกิจในครังนี้เป็นอย่างมาก โครงการช่วยเหลือ กพช. ในการตรวจค้น/เก็บกู้ทุ่นระเบิด กับระเบิดและซ่อมสร้างเส้นทางหมายเลข 48  จว.เกาะกง  กพช.

          

             ภารกิจบูรณะฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถาน  ภารกิจนี้เป็นภารกิจร่วมผสมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพจากประเทศอื่น อีก 23 ประเทศ ซึ่งการจัดกำลังเข้าปฏิบัติการกองทัพไทยได้จัดการส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจจำนวน 130 นาย เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศอัฟกานิสถาน ตามมติ ครม. เมื่อ 5 ม.ค.46 ที่เห็นชอบให้จัดส่งกำลังทหารไทย เข้าปฏิบัติภารกิจ เพื่อมนุษยธรรม ตามการร้องขอของสหรัฐฯ และ คำสั่ง บก. ทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ 279/46 ให้กำลังพล กองทัพไทยไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติใช้นามหน่วยว่า “ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ 975 ไทย/อัฟกานิสถาน ” โดยปรากฏในทำเนียบการจัดกำลังของ กกล.ร่วม/ผสม 180 (Combined Joint Task Forces – 180 ) และเป็นที่รู้จักของชาติพันธมิตรต่างๆ ในนาม 975 th Royal Thai Engineer Task Forces โดยมี พ.ท.สิรภพ ศุภวานิช ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ.ร้อย.ช.ฉก. 975 ไทย/อัฟกานิสถาน และมีที่ตั้งของค่ายพักทหารไทย ณ ฐานทัพอากาศบาแกรม ทางตอนเหนือ ห่างจากกรุงคาบูล ประมาณ 53 กม.
                     การปฏิบัติภารกิจเป็นการร่วมบูรณะฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่เสียหายภายหลังสภาวะสงครามกว่า 2 ทศวรรษ โดยการปฏิบัติภารกิจทางการช่าง (Engineer Support) ,การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ( Medical Support) และการปฏิบัติภารกิจพิเศษตามที่ได้รับมอบในพื้นที่เมือง Bagram, Charika จว. Prawan และบริเวณใกล้เคียงทางตอนเหนือของ กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ในกรอบของการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน ( Operation Enduring Freedom ) ของ กกล.ร่วม/ผสม 180 หรือที่มีชื่อเรียกกันว่า “ Task Force Dragon ” โดยมี พล.ท. Dan k Mcniel เป็น ผบ.กกล.ร่วม/ผสม 180 (รายละเอียดเพิ่มเติม.. )

          

              ชุด ช.บรรเทาสาธารณภัย ฉก.ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมกองทัพไทยในอิหร่าน ปี พ.ศ.2547  เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นที่เมืองบามในห้วงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ประชาชนได้รับทุกข์ภัยธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยที่นานาชาติได้จัดส่งกำลังพลไปช่วยเหลือ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบายให้กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดกำลังหน่วยเฉพาะกิจเข้าช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทย ซึ่งกรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจจากกองทัพบก ให้ดำเนินการจัดชุดทหารช่างบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวรุนแรง ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในห้วงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติการ 15 วัน โดยมี ร.อ.ชัยณรงค์  สุภาพันธ์ เป็นหัวหน้าชุดทหารช่างบรรเทาสาธารณภัย ฯ  (รายละเอียดเพิ่มเติม.. )

          

             การปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมในประเทศอิรัก กองพลทหารช่างได้จัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมในประเทศอิรัก โดยการปฏิบัติในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภายใต้แผน Operation Iraqi Freedom ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรต่อเนื่องจากภารกิจในประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งยุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งได้รับการปรับโอนมาจากกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจที่ 975 ไทย/อัฟกานิสถาน   โดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ กองพลทหารช่างได้จัดกำลังพล รวมทั้งสิ้น 2 ผลัด ซึ่ง ผลัดที่ 1 ตั้งแต่ 28 ก.ย.46 ถึง 29 มี.ค.47 และ ผลัดที่ 2 ตั้งแต่ 19 มี.ค.47 ถึง 20 ก.ย.47 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 360 วัน  โดยผลการปฏิบัติภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

        

              ภารกิจรัการสันติภาพในประเทศบุรุนดี     กองพลทหารช่างได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมปฏิบัติการรักาาสันติภาพ ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศบุรุนดี (ONUB)  ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ กองพลทหารช่างได้จัดกำลังพลเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ กองร้อยทหารช่างผสมไทย/บุรุนดี จำนวน 3 ผลัด เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.48 และผลัดที่ 3 จะเสร็จสิ้นภารกิจ และเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 30 พ.ย.49 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 540 วัน       


 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105