กรมการทหารช่าง :: คู่มือศัพท์ และคำย่อทางทหาร
  กล่าวนำ
  สารบัญ
        บทที่ ๑ ศัพท์ทหารทั่วไป | | | | | | | | |
        บทที่ ๒ ศัพท์ และคำย่อทางทหาร ไทย - อังกฤษ | | | | | | | |
        บทที่ ๓ ศัพท์ และคำย่อทางทหาร อังกฤษ -ไทย | | | ๓ | | | | | | | ๑๐
        บทที่ ๔ ศัพท์เกี่ยวกับตำรวจ และกฎหมาย |
  ผนวก ก หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจไทย
  ผนวก ข สังกัด หรือ หน่วย และผู้นำ
คู่มือศัพท์ และคำย่อทางทหาร

ที่มา :: คู่มือศัพท์ และคำย่อทางทหาร พ.ศ.๒๕๔๗  และ www.srd-rta.net