การพระราชทานนามค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา

 
 
 
 

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2520    เป็นวันมหามงคลสำหรับพสกนิกรชาวลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการ กรมการบิน ทหารบก และครอบครัว    เนื่องจากวันนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนามค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน ตามหนังสือวังสระปทุม ลง  วันที่ 3 มีนาคม 2520
  กรมการบินทหารบก ( ศูนย์การบินทหารบกปัจจุบัน )ขอพระราชทาน
พระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นนามค่ายก็เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์เพราะว่าสมเด็จพระศรีนคริน
ทราพระองค์บรมราชชนนีทรงประกอบ คุณงามความดีแก่ประเทศชาติประชาชนชาวไทย ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อเสด็จออก เยี่ยมเยียน
ประชาชนทุกแห่งไม่ว่าสถานที่นั้นอยู่   ห่างไกล,  ทุรกันดารเพียงใด   พระมหากรุณาธิคุณ  พระองค์ป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญในหมู่พสกนิกร
ทั่วไป

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ กรมการบินทหารบก เป็นหน่วยที่จัดอากาศยานถวายเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ตั้งแต่พุทธศักราช 2512 เป็นต้นไป ข้าราชการของหน่วยนี้ปฏิบัติภารกิจด้วยความจงรักภักดี และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์โดยทั่วหน้ากัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เป็นพระบรมวงศา นุวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกรมการบินทหารบก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2518 เป็นวโรกาสที่เป็นศิริมงคลแก่หน่วยเป็นอย่างยิ่ง กรมการบินทหารบก ได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาทราบฝ่าละอองพระบาท เพื่อขอพระราชทานนามค่ายตามหนังสือของกรมการบินทหารบก ที่ กห 0300-15/10028 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519 เมื่อได้รับพระราชทานฯ แล้ว กรมการบินทหารบก จึงรายงานถึงกองทัพบก และกองทัพบกได้รายงานถึงกองบัญชาการทหารสูงสุด ตามหนังสือของ ทบ. ที่ กห 0315/6591 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2520