ประกาศกองทัพบก
เรื่อง พระราชทานนามค่ายทหาร

………………… .

               ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๗ / ๒๒๙๖ ลง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งให้ทราบว่า ตามที่กองทัพบก ได้รายงานขอพระราชทานนามค่ายทหารของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ ซึ่งมีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ บ้านหนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ว่า “ ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ” นั้น บัดนี้ สำนักเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามค่ายทหาร ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
               
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันว่า ค่ายทหารของกองทัพบก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ มีนามค่ายว่า “ ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ”
               
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ . ศ . ๒๕๔๔

                                                                                               ( ลงชื่อ )   พลเอก สุรยุทธ์     จุลานนท์
                                                                                                                      ( สุรยุทธ์     จุลานนท์ )
                                                                                                                        ผู้บัญชาการทหารบก