พล.ต.หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่
พระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์

                นับตั้งแต่ กรมการสัตว์ทหารบก กำเนิดมาตามคำสั่ง กห . พิเศษ ที่ 59/23640 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2495 โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีฐานะเป็นกรมฝ่ายยุทธบริการและเหล่าสายวิทยาการ มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณ ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท อำเภอพญาไท กรุงเทพฯ และในปี พ . ศ .2515 ได้มีการย้ายที่ตั้งหน่วยมาตั้งอยู่ที่บ้านต้นสำโรง ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นับเป็นเวลาที่นานมาก แต่กรมการสัตว์ทหารบก ก็ยังไม่มีชื่อค่ายทหาร เหมือนหน่วยทหารอื่น ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2534 พล.ต.สุภาพ ภัทรนาวิก ( เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ในขณะนั้น ) ได้มีนโยบายที่จะให้มีชื่อค่ายทหารของกรมการสัตว์ทหารบกขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วย และผู้ที่ได้วางรากฐานให้กำเนิดกิจการด้านการสัตว์ และหน่วยทหารการสัตว์ขึ้นในประเทศไทย จากนโยบายดังกล่าวแล้ว กรมการสัตว์ทหารบก จึงมีหนังสือขอพระราชทานชื่อค่ายทหาร ตามหนังสือ กส.ทบ. ที่ กห 0448/3811 ลง 12 พฤศจิกายน 2534 ไปยังกองทัพบก โดยพิจารณาเลือกพระนามของ พล.ต. หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ บิดาของทหารการสัตว์มาเป็นชื่อค่ายทหาร คือ “ ค่ายทองฑีฆายุ ” ซึ่ง กระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อค่ายทหารของกรมการสัตว์ทหารบก สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่ายทหาร คือ “ ค่ายทองฑีฆายุ ” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานชื่อค่ายทหาร ลง 17 สิงหาคม 2535

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอพระราชทานชื่อค่ายทหาร

………………… .

               ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ชื่อค่ายทหาร ของ กรมการสัตว์ทหารบก มีที่ตั้งปกติอยู่ที่บ้านต้นสำโรง ตำบล ธรรมศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม ว่า “ ค่ายทองฑีฆายุ ”
               
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ . ศ .2535

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายอานันท์       ปันยารชุน
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

 

               ต่อมา กองทัพบก จึงได้มีประกาศกองทัพบก เรื่อง ขอพระราชทานชื่อค่ายทหาร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ขอพระราชทานชื่อค่ายทหาร

………………… .

               ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร . 0204/17947 ลง 21 สิงหาคม 2535 แจ้งให้ทราบว่าตามที่กองทัพบกได้รายงานขอพระราชทาน ชื่อค่ายทหารของกรมการสัตว์ทหารบก ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านต้นสำโรงตำบล ธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ว่า “ ค่ายทองฑีฆายุ ” นั้น บัดนี้ สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่ายทหาร ตามที่ขอพระราชทานแล้ว
              
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันว่า ค่ายทหารของกองทัพบก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมการสัตว์ทหารบกมีชื่อค่ายว่า “ ค่ายทองฑีฆายุ ”
              
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2535

                                                                                               ( ลงชื่อ )   พลเอก วิมล    วงศ์วานิช                                                                                                                       ( วิมล    วงศ์วานิช )
                                                                                                                      ผู้บัญชาการทหารบก

 

              หลังจากนั้น มาจนถึงปัจจุบัน กรมการสัตว์ทหารบก จึงเป็นที่รู้จักกันในนามของ “ ค่ายทองฑีฆายุ ” อันเป็นชื่อค่ายที่มีความไพเราะ มีศักดิ์ศรี และยังเป็นการถวายสักการะเพื่อระลึกในพระเกียรติของ พล.ต.หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ของพระบิดาของเหล่าทหารการสัตว์ ผู้ทรงวางรากฐาน และให้กำเนิดกิจการด้านการสัตว์ รวมทั้งหน่วยทหารการสัตว์ขึ้นในประเทศไทย