อัตรากำลัง และการแบ่งหน่วยงานภายใน สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

 อัตรากำลัง
                      - ข้าราชการ จำนวน ๕๐ อัตรา
                      - พนักงานราชการ จำนวน ๒๒ อัตรา
                      - ลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ อัตรา

                      รวม จำนวน ๗๗ อัตรา

  ส ำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

                  ๑. งานบริหารงานทั่วไป
                  ๒. กลุ่มวิชาการขนส่ง
                  ๓. ฝ่ายทะเบียนรถ
                  ๔. ฝ่ายตรวจสภาพรถ
                  ๕. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
                  ๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

                     

  

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

                  สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี มีสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ๒ สาขา ลักษณะงาน เป็นงานควบคุมและจัดระเบียบ การขนส่งทางถนนภายในเขตจังหวัด โดยดำเนินการด้านการประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การวางแผน การจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การตรวจการ การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคุมดูแล สถานตรวจสภาพรถเอกชน และโรงเรียนสอนขับรถเอกชน และการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

   ๑. งานบริหารงานทั่วไป

                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี การจัดทำแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์ งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไป และช่วยงานด้านตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด

 

   ๒. กลุ่มวิชาการขนส่ง

                  มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการวางแผนจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง การกำหนดหรือปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล งานตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน และระบบงานคอมพิวเตอร์

 

   ๓. ฝ่ายทะเบียนรถ

                  มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เช่น การจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและการเสียภาษี รถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลง รายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด การตรวจสภาพรถ

 

   ๔. ฝ่ายตรวจสภาพรถ

                  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การต่ออายุ การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

 

   ๕. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

                  มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ เปลี่ยนประเภท การออกใบแทน การแก้ไขรายการ การย้าย การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์

 

   ๖. สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
                  มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานประกอบการขนส่งส่วนบุคคล งานตรวจการขนส่ง งานทะเบียนและภาษีรถ งานตรวจสภาพรถ งานใบอนุญาตผู้ประจำรถ งานใบอนุญาต ขับรถยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบันมีสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขา จำนวน ๒ สาขา คือ

                    สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง

                    สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง

 

 

--------------------------------------------

 

  .:: จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  77 หมู่ 3  ต.ท่าราบ   อ.เมือง   จว.ราชบุรี  70000  ::.   
-     ติชม / เสนอแนะ - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อกลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 032-737177 ต่อ 23