สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

ที่ตั้ง   77 หมู่ที่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
http://ratchaburi.dlt.go.th
E-mail: ratchaburi@dlt.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์
โทรศัพท์    :   0 3273 7174
โทรสาร     :   0 3273 7176

--------------------------------------------------------------

งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์    :   0 3273 7175
โทรสาร     :   0 3273 7177
IP-Phone(Internet Protocal Phone) 270100 
ติดต่อ       ชั้น   1

--------------------------------------------------------------

กลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นายวรวิทย์ ศิรินุกุลวัฒนา
โทรศัพท์    :   0 3273 7175 ต่อ 23
โทรสาร     :   0 3273 7177
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ( 1584)     โทร :   1584
ติดต่อ       ชั้น 2

--------------------------------------------------------------

ฝ่ายทะเบียนรถ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
นายสรรเพชญ ม่วงมาลี
โทรศัพท์    :   0 3273 7175 ต่อ 12
โทรสาร     :   0 3273 7177
ติดต่อ       ชั้น   1

--------------------------------------------------------------

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางลินจง ภักดีอาภรณ์      
โทรศัพท์    :   0 3273 7175 ต่อ 17
โทรสาร     :   0 3273 7177
ติดต่อ       ชั้น  2

--------------------------------------------------------------

ฝ่ายตรวจสภาพรถ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายพนม วารี
โทรศัพท์    :   0 3273 7175 ต่อ 16
โทรสาร     :   0 3273 7177
ห้องตรวจสภาพรถขนส่ง        
โทรศัพท์    :   0 3273 7175 ต่อ 15
ติดต่อ         ชั้น  1

--------------------------------------------------------------

สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบ้านโป่ง

ที่ตั้ง   135 หมู่ที่  15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี 70100
E-mail: bangpongt@.dlt.go.th

หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขา
นายพิสิษฐ์ ล้อมวงศ์
โทรศัพท์    :  0 3220 1296 , 0 3221 0083
โทรสาร     :  0 3220 1296
IP-Phone (Internet Protocal Phone) 270300--------------------------------------------------------------

สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอจอมบึง

ที่ตั้ง   96 หมู่ที่  12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี 70150
E-mail: jombung@.dlt.go.th

หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขา
นางวรัญญา ส้มศรีทอง
โทรศัพท์    :  0 3226 1545 , 0 3226 1499
โทรสาร     :  0 3226 1499
IP-Phone (Internet Protocal Phone) 270200

 
     

--------------------------------------------

 

  .:: จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  77 หมู่ 3  ต.ท่าราบ   อ.เมือง   จว.ราชบุรี  70000  ::.   
-     ติชม / เสนอแนะ - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อกลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 032-737177 ต่อ 23