Homeประวัติหน่วยงานก่อสร้างผลงานของหน่วยติดต่อเรา

ประวัติหน่วย 
ภารกิจในปัจจุบัน 
ผบ.พัน คนปัจจุบัน 

 

 

 ประวัติหน่วย

         กองพันทหารช่างที่ ๕๑ (ช.พัน.๕๑) เดิมมีชื่อว่า กองพันทหารช่างที่ ๕ (ช.พัน.๕) แต่เดิมมีที่ตั้งปกติอยู่ที่ ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่  ๑ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ช.พัน.๕๑  ได้มีการ เปลี่ยนแปลงตามลำดับ ดังนี้
             พ.ศ.๒๔๘๔ กองทัพบกไทยได้จัดตั้งกองโรงเรียนทหารช่าง   “ กอง รร.ช. ”  ขึ้นในกรมจเร ทหารช่าง มีหน้าที่เป็นลูกมือเกี่ยวกับการฝึก และทดลองในทางเกี่ยวกับการฝึกทหารช่างขึ้น ต่อมาได้  แปรสภาพเป็นกองพันทหารช่างที่ ๔ ( ช.พัน.๔ ) ได้ออกปฏิบัติราชการสนามในกองทัพพายัพตลอด  มาจนกระทั่งได้รับคำสั่งแปรสภาพเปลี่ยนนามหน่วยเป็น ช.พัน.๔ เข้าที่ตั้งปกติจังหวัดราชบุรี
             พ.ศ.๒๔๘๙   ช.พัน.๕  ได้แปรสภาพมาจาก   ช.พัน.๔  มีหน่วยในบังคับบัญชา ๒ กองร้อย ทหารช่างสนาม กับ ๑ หมวดเครื่องมือการช่าง   และ ๑ หมวดสัมภาระ   ขึ้นการบังคับบัญชากับมณฑล ทหารบกที่ ๕
             พ.ศ.๒๕๐๙ ได้มีคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๘๔/๐๙ ลง ๓ พ.ค.๐๙ ให้ย้าย กรมทหารช่างที่  ๑   รักษา พระองค์ ( ช.๑ รอ. )   จากสวนอนันต์ธนบุรีเข้าที่ตั้งจังหวัดราชบุรี   ช.๑ รอ. จึงได้เคลื่อนย้ายหน่วยใน วันที่     ๒๒ มิ.ย.๐๙   จากสวนอนันต์เข้าไปที่ตั้งจังหวัดราชบุรี   ซึ่งเป็นที่ทำการของ บก.จทบ.ร.บ. ในปัจจุบัน และ ช.พัน.๕ ก็ได้ ขึ้นการบังคับบัญชากับ ช.๑ รอ. แต่ก็ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนทหารช่าง อยู่
             พ.ศ.๒๕๑๐ ช.พัน.๕ ได้รับคำสั่งให้ย้ายหน่วยจาก ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ ๑ มาเข้าที่ตั้ง  ค่าย  ภาณุรังษี ส่วนที่ ๒ เขากรวด ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แทน พัน.ฝึก.ช.รร.ช.กชที่ถูกยุบหน่วยไปและได้เคลื่อนย้ายหน่วยเข้าที่ตั้งเมื่อ ๑๐ ก.พ.๑๐
             พ.ศ.๒๕๒๐ ได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ)   ที่ ๘๑/๒๐ ลง ๓ ส.ค.๒๐   เรื่อง    เปลี่ยนนามหน่วย ช.พัน.๕, ช.พัน.๖ เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับการกำหนดชื่อหน่วยทหารช่างตามระบบหมายเลข  ช.พัน.๕ ซึ่งใช้ อจย.๕ - ๓๕ ( พัน.ช.ทัพ ) เปลี่ยนนามหน่วยเป็น “ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ” มีชื่อย่อ  ว่า "ช.พัน.๕๑" และต่อท้ายชื่อว่า ช.๑ รอ.  ตามเดิม เมื่อเขียนชื่อย่อจะเป็น ช.พัน.๕๑ ช.๑ รอ. ส่วน  การขึ้นการบังคับบัญชาคงเช่นเดิมทุกประการ
             พ.ศ.๒๕๒๑  - ได้มีคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๒/๒๑ ลง ๔ ม.ค.๒๑   เรื่อง   ขยายกำลังหน่วย   ช.พัน.๕๑ เพื่อพัฒนากองทัพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของกองทัพบกให้สูงขึ้น การบังคับบัญชาเป็น   หน่วยของ ทบ. มอบอำนาจการบังคับบัญชา ไว้กับ กช. และให้ กช. มีอำนาจในการมอบอำนาจการ   บังคับบัญชาไว้กับหน่วยใดหน่วยหนึ่งได้ กช. จึงได้มอบอำนาจให้ ช.๑ รอ. บังคับบัญชาตามเดิม
             - ช.พัน.๕๑ ช.๑ รอ. ได้รับงบประมาณเสริมสร้างกองทัพจาก ทบ. โดย กรมยุทธโยธาทหาร บก ( ยย.ทบ. )   เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างให้    นอกจากนี้ยังได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่าง ตาม อจย. ใหม่เพิ่มมากขึ้น
             พ.ศ.๒๕๒๕ ได้มีคำสั่ง ทบ.   ( เฉพาะ ) ที่ ๒๔๔/๒๕ ลง ๑๖ ก.ย.๒๕ เรื่องปรับการ  บังคับ บัญชาหน่วย และการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ให้กับกองทัพภาคที่ ๑ ( ทภ.๑ )เพื่อให้การ  เสริมสร้างกำลังกองทัพ บรรลุวัตถุประสงค์ทางทหารด้วยการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ ช.๑ รอ. มอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.พัน.๕๑ให้กับ ช.๑๑ จากคำสั่งนี้ ช.พัน.๕๑ จึงเป็นหน่วย  ในอัตราของ ช.๑๑
             พ.ศ.๒๕๓๒ ได้มีการจัดตั้ง กองพลทหารช่าง ( พล.ช. )  ช.๑๑ ได้ขึ้นการบังคับบัญชา ต่อ   พล.ช.ทบ.จึงได้มอบอำนาจบังคับบัญชาให้ ช.พัน.๕๑ ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กรมการทหารช่าง   จนกระทั่งปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์  ของ กองพันทหารช่างที่ ๕๑


             เป็นรูปช้างเอราวัณอยู่ในจักรอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎรัศมีประดับแถบสองข้างมีช่อชัย พฤกษ์อยู่ภายใต้จักร   และเบื้องล่างสุดมีแถบปลายแฉกสะบัด ๒ ข้าง ภายในแถบบรรจุคำว่า “ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ”    มีความหมายว่า     ช้างเอราวัณซึ่งมีสามเศียรหมายถึง    ทหารช่างสนามผู้สามารถ รูปจักรอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎรัศมีประดับแถบ     ๒ ข้าง   และมีช่อชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้จักรเป็นเครื่องหมายของกองทัพบก อันแสดงว่า “ กองพันทหารช่างที่ ๕๑ ”เป็นกองพันทหารช่างสนามผู้สามารถของกองทัพบก (ไม่จำกัดสีและขนาด )

 

 


Copyright (c) 2008 sPiteD Orginize.All rights reserved.

engineer_51@windowlives.com