กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง

 

 

ช.ร้อย. ๑๑๕

 

ช.ร้อย. ๑๑๕

 

           ประวัติหน่วย
                  
ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้จัดตั้ง กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ และจัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๒๗/๒๐ ลง ๑๒ ธ.ค.๒๐ มีที่ตั้งหน่วยอยู่ใน ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
                   ประกาศใช้ อจย. ๕-๑๑๔ (๑๓ พ.ค.๒๐) ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๖/๒๐ ลง ๑๙ ต.ค.๒๐ เรื่อง การจัดยุทโธปกรณ์ เรียกชื่อย่อว่า “ ช.ร้อย.๑๑๕ “ เครื่องหมายสังกัด “ ช.-๑๑๕ ”

           รายนามผู้บังคับหน่วย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
                
   ๑. พ.ต.เวก บุญเชี่ยว พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๒๔
                   ๒. พ.ต.เฉลิมชัย พรหมหาญ พ.ศ. ๒๕๒๔ – พ.ศ. ๒๕๒๘
                   ๓. พ.ต. ประเสริฐ เดชแพ พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๓
                   ๔. พ.ต.แสวง สังข์พิชัย พ.ศ. ๒๕๓๓ – พ.ศ. ๒๕๓๗
                   ๕. พ.ต.สมนึก พุธพริ้ง พ.ศ. ๒๕๓๗ – พ.ศ. ๒๕๔๐
                   ๖. พ.ต.ช้อย วงษ์เกิดศรี พ.ศ. ๒๕๔๐ – พ.ศ. ๒๕๔๓
                   ๗. พ.ต.สมเกียรติ ระย้าแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๘
                   ๘. พ.ต.โกศล บุญประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com