เข้าสู่เว็บไซต์

 

                      นามหน่วย : กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ลับ ที่ 169/32 ลง 25 ก.ย. 32 ( ใช้เพื่อพราง ) โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ พล.ช. ซึ่งประกอบไปด้วย
                             1. กองบังคับการกองพัน : จัดหน่วยตาม อจย.หมายเลข 5 - 136( 21 พ.ย.23) เรียกนามหน่วยว่า " กองบังคับการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " บก.พัน.ช.คมศ. "
                             2. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จำนวน 3 กองร้อย จัดหน่วยตาม อจย.5-318 ( 21 พ.ย. 23 ) ดังนี้.-
- กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 1
- กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 2 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 2
- กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 3 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 3

                      ภารกิจ : ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบทางท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไป การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารช่าง

                      วิสัยทัศน์
                             1.มีความสามารถในด้านการก่อสร้างทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์
                             2.ลดภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่มีต่อหน่วยและกำลังพล
                             3.ให้การบริการกำลังพลที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
                             4.กำลังพลมีความสามารถในการทำงานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ                              สอดคล้องกับระบบที่กองทัพบกจัดเตรียมไว้
                             5.มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยใช้ยุทโธปกรณ์และกำลังพลของหน่วย
                             6.มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชนด้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

                      ขีดความสามารถ
                             1. สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างอื่น ๆ ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ และงานที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งงานก่อสร้างทางระดับและทางดิ่ง
                             2. ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ตลอดจนงานที่มีลักษณะพิเศษ
                             3. ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยทหารช่างในการก่อสร้างงาน ที่มีลักษณะพิเศษ
                             4. ดำเนินการผสมคอนกรีต เพื่อสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้กับหน่วยปฏิบัตงานก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน
                             5. ดำเนินการผสมแอสฟัลต์ เพื่อสนับสนุนแอสฟัลท์ผสมร้อนให้กับหน่วยปฏิบัติงานก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/วัน
                             6. จัดตั้งตำบลจ่ายน้ำประปาได้ 2 แห่ง
                             7. ทำการขนย้ายวัสดุได้ไม่น้อยกว่า 1,300 ตัน/เที่ยว
                             8. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างตามอัตราของกองพันถึงขั้นการซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง
                             9. ดำเนินการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล

                       เครื่องหมายสังกัด : พัน.ช.คมศ. และ หน่วยในอัตรา ใช้เครื่องหมายสังกัด " พล.ช. " ในชั้นต้นจนกว่าจะสั่งเปลี่ยนแปลง ( ตามคำสั่งกองทัพบก )

                      ที่ตั้งหน่วย : ในขั้นต้นได้กำหนดเอาอาคารหมายเลข 256/24 ซึ่งเป็นโรงเลี้ยงอาหารของ ร้อย.บก.ช. 11 เป็นที่ตั้งชั้วคราว และได้เคลื่อนย้ายหน่วยมาเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ( บริเวณสนามฝึกจารุมณี ) 999/10 ม.7 ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 เมื่อ 30 มิ.ย.37 เส้นทางราชบุรี-จอมบึง โดยมีอาคารกองบังคับการกองพัน และ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารกองร้อยครบทั้ง 3 กองร้อยแล้ว

                      ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปชมพูพาน กำลังเหาะ มือขวาถือพระขรรค์ชัยศรี บรรจุอยู่ในวงจักร หมายถึงการเคลื่อนย้ายกำลังด้วยตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้บรรลุภารกิจ ซ้อนทับด้วยโล่ห์ และเครื่องหมายทหารช่าง ใต้เครื่องหมายเป็นแถบปลายสะบัดทั้งสองข้าง ในแถบมีคำว่า " กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ "

                      วันสถาปนาหน่วย  :  ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ( รายละเอียดตามประกาศกองพลทหารช่าง )

                      รายนาม ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ  ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน

                                  1. พ.อ.สมมาตร   ดีประดิษฐ์             ตั้งแต่ 21 ก.พ.33 ถึง 27 เม.ย. 36
                                  2.พ.อ.ประดิษฐ์   โชติรัตน์                ตั้งแต่ 27 เม.ย.36 ถึง 9 ก.พ. 39
                                  3.พ.อ.ประลองยุทธ   วัฒนวรางกูร    ตั้งแต่ 9 ก.พ. 39 ถึง 24 ก.พ. 41
                                  4.พ.อ.ศุภจิตร   ศุภมานพ                  ตั้งแต่ 24 ก.พ. 41 ถึง 30 พ.ย. 44
                                  5.พ.อ.สุเทพ   จิตต์จำนงค์                 ตั้งแต่ 30 พ.ย. 41 ถึง 5 ส.ค. 47
                                  6. พ.อ.กิติพล   ประเสริฐสุข              ตั้งแต่ 5 ส.ค. 47 ถึง 10 พ.ค. 48
                                  7. พ.อ.บุญญฤทธิ์   เลิศวัฒนเรืองชัย  ตั้งแต่ 10 พ.ค. 45 ถึง 3 พ.ค. 50
                                  7. พ.อ.สมศักดิ์     แสวงศักดิ์              ตั้งแต่ 3 พ.ค. 50 ถึง ปัจจุบัน

                      

     
     
 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com