1.พลเอก ธานี เกิดแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2491 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาจาก โรงเรียนบางน้ำเปลี้ยววิทยา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 19 เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     เคยดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้
             - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8
             - รองเสนาธิการกองพลทหารช่าง
             - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
             - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

   
 
        2. พลเอก อมรเทพ ศศิวรรณพงษ์ เกิดเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2492 เป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเหนิด จบการศึกษาจาก โรงเรียนเบญจนราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 นักเรียนนายร้อย จรป.รุ่นที่ 20 จบการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันจากฟอร์ทเบลวัว ประเทศสหรัฐอเมริกา รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผูบังคับหมวดสะพาน กองพันทหารช่างที่ 5 จังหวัดราชบุรี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้
             - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
             - ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี
             - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีทหาร
             - และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ..........

 

 

   
 
        3. พลโท นิวัต บูรณะกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2492 เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ จบการศึกษาจาก โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 19 รับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ
             - ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 4
             - รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41
             - รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
             พลโทนิวัติ บูรณกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารช่างที่ 3 ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดนครพนม ได้ใช้ยุทธวิธีหน่วยทหารขนาดเล็ก ซุ่มโจมตีประกอบการใช้กับระเบิด ด้วยความกล้าหาญ ทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สูญเสียและบาดเจ็บจำนวนมาก จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี ชั้นที่ 5 รามมาลาเข็มกล้ากลางสมร อันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเหล่าทหารช่างทั้งปวง

 

 

   
 
        4. พลเอก สมชาย หิรัญยัณฐิตเกิดมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2491 เป็นชาวจังหวัด กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหม ไปศึกษาที่ ฟิส เบอร์น มิลิตารี สคูล ( FISH BURNE MILITARY SCHOOL ) ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ในตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วย กองการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เคยดำรงตำแหน่ง
             - รองผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
             - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
             - เสนาธิการ กรมราชองค์รักษ์
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองสมุหราชองค์รักษ์ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทต่อไปอีกวาระหนึ่ง อันเป็นความภาคภูมิใจของเราเหล่าทหารช่าง

 

 

   
 
        5. พลเอก วิศาล จันทรโอภาส เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2492 เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาจากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 นักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 20 รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 5 จังหวัดราชบุรีและเคยดำรงตำแหน่ง
             - ฝ่ายเสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี
             - ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ สำนักงานหน่วยทหารพัฒนาที่ 2
             - รองผู้อำนวยการสำนักงานหน่วยทหารพัฒนาที่ 4
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

 

   
 
        6. พลเอก สถาพร ปั้นทองพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2492 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 20 รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด กรมการทหารช่าง และมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
             - เป็นเสนาธิการจังหวัดทหารบกราชบุรี
             - ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
             - รองเจ้ากรมจเรทหารบก
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

   
 
        7. พลเอก จรัญ วรพงศเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2492 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 20 รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 6 จังหวัดราชบุรี และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้
             - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51
             - ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11
             - รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และนายทหารควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนพระราชทานกัมปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา
             - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

   
 
        8. พลโท สุชาติ ตระกูลยิ่งยง เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2490 ที่จังหวัดชลบุรี จบการศึกษาจากโรงเรียน พนัสพิทยาคาร เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 7 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 18 ได้เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 6 จังหวัดราชบุรี และเคยดำรงคำแหน่งสำคัญดังนี้
             - ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11
             - ผู้บังการกรมทหารช่างที่ 21
             - เสนาธิการ กรมการทหารช่าง
             - เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 

   
 
        9. พลโท นเรศ นิตยสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2492 ที่จังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 19 รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญคือ
             - ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111
             - เสนาธิการ กองพลพัฒนาที่ 2
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

 

   
 
        10. พลเอก ชยาศิษย์ ลิ้นทอง เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2492 ที่จังหวัดพิจิต จบการศึกษาจากโรงเรียนตะพานหินเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9 นักเรียนนายทหาร จปร. รุ่นที่ 20 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย รับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังนี้
             - ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว กรมการทหารช่าง และปฏิบัติหน้าที่ กองบังคับการควบคุม กองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่ 1 ประเทศกัมพูชา
             - ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอาวุธกระทรวงกลาโหม
             - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 

 

 

 

หน้าต่อไป

 

  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105