การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ

14 ม.ค. 65

หลอดภาพสำหรับใช้ในงานวิจัย แบบ (Commercial Type)

 

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ
9 เม.ย. 64 กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2
1 ธ.ค. 63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
20 ก.พ.63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ
14 ก.พ. 63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตาและเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
14 ก.พ. 62 จัดทำข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการกลางคืนหน่วย (ระยะปานกลาง)  
13 พ.ย. 61 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการระยะไกล CCTV

PlanOIT

ลำดับ
รายการ
หมายเหตุ
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) งบส่งกำลังปี 62  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) งบส่งกำลังปี 62  
บัญชีแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบงานจัดหาครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท)  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา รยบ.เทท้าย สำหรับหน่วย ช.สนาม ที่สนับสนุนหน่วย ร.ม. ประจำปีงบประมาณ 2562  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (เรือยาง15,รถบด,รถเกลี่ย)  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กล้องนักบิน)