ขอขอบคุณ   ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพ
-:ศูนย์ประสานงาน รร.นส.ทบ.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ติดต่อ Webmaster :: kittikraimanee@gmail.com

นามหน่วย : กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ซึ่งได้จัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ลับ ที่ 169/32 ลง 25 ก.ย. 32 ( ใช้เพื่อพราง ) โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชากับ พล.ช. ซึ่งประกอบไปด้วย
            1. กองบังคับการกองพัน : จัดหน่วยตาม อจย.หมายเลข 5 - 136( 21 พ.ย.23) เรียกนามหน่วยว่า " กองบังคับการกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " บก.พัน.ช.คมศ. "
            2. กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จำนวน 3 กองร้อย จัดหน่วยตาม อจย.5-318 ( 21 พ.ย. 23 ) ดังนี้.-
            - กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 1
                      - กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 2 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 2
                      - กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 3 กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ " ใช้นามย่อว่า " พัน.ช.คมศ.ร้อย. 3

                          

ภารกิจ : ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบทางท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วไป การแบ่งมอบ เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารช่าง

วิสัยทัศน์
            1.มีความสามารถในด้านการก่อสร้างทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์
            2.ลดภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่มีต่อหน่วยและกำลังพล
            3.ให้การบริการกำลังพลที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
            4.กำลังพลมีความสามารถในการทำงานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่นๆ สอดคล้องกับระบบที่กองทัพบกจัดเตรียมไว้
            5.มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ โดยใช้ยุทโธปกรณ์และกำลังพลของหน่วย
            6.มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชนด้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ขีดความสามารถ
            1. สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างอื่น ๆ ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ และงานที่มีลักษณะพิเศษ ทั้งงานก่อสร้างทางระดับและทางดิ่ง
            2. ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบท่อ และงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ตลอดจนงานที่มีลักษณะพิเศษ
            3. ให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่หน่วยทหารช่างในการก่อสร้างงาน ที่มีลักษณะพิเศษ
            4. ดำเนินการผสมคอนกรีต เพื่อสนับสนุนคอนกรีตผสมเสร็จให้กับหน่วยปฏิบัตงานก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม./วัน
            5. ดำเนินการผสมแอสฟัลต์ เพื่อสนับสนุนแอสฟัลท์ผสมร้อนให้กับหน่วยปฏิบัติงานก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/วัน
            6. จัดตั้งตำบลจ่ายน้ำประปาได้ 2 แห่ง
            7. ทำการขนย้ายวัสดุได้ไม่น้อยกว่า 1,300 ตัน/เที่ยว
            8. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างตามอัตราของกองพันถึงขั้นการซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง
            9. ดำเนินการสำรวจและขุดเจาะบ่อบาดาล

เครื่องหมายสังกัด : พัน.ช.คมศ. และ หน่วยในอัตรา ใช้เครื่องหมายสังกัด " พล.ช. " ในชั้นต้นจนกว่าจะสั่งเปลี่ยนแปลง ( ตามคำสั่งกองทัพบก )

                         

ที่ตั้งหน่วย : ในขั้นต้นได้กำหนดเอาอาคารหมายเลข 256/24 ซึ่งเป็นโรงเลี้ยงอาหารของ ร้อย.บก.ช. 11 เป็นที่ตั้งชั้วคราว และได้เคลื่อนย้ายหน่วยมาเข้าที่ตั้งปัจจุบัน ( บริเวณสนามฝึกจารุมณี ) 999/10 ม.7 ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 2 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000 เมื่อ 30 มิ.ย.37 เส้นทางราชบุรี-จอมบึง โดยมีอาคารกองบังคับการกองพัน และ กองร้อยทหารช่างเครื่องมือพิเศษที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารกองร้อยครบทั้ง 3 กองร้อยแล้ว

ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปชมพูพาน กำลังเหาะ มือขวาถือพระขรรค์ชัยศรี บรรจุอยู่ในวงจักร หมายถึงการเคลื่อนย้ายกำลังด้วยตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้บรรลุภารกิจ ซ้อนทับด้วยโล่ห์ และเครื่องหมายทหารช่าง ใต้เครื่องหมายเป็นแถบปลายสะบัดทั้งสองข้าง ในแถบมีคำว่า " กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ "

วันสถาปนาหน่วย : ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ( รายละเอียดตามประกาศกองพลทหารช่าง )

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา                   

            1.  พ.อ.สมมาตร        ดีประดิษฐ์ ตั้งแต่ 21 ก.พ.33 ถึง 27 เม.ย.36
            2. พ.อ.ประดิษฐ์        โชติรัตน์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.36 ถึง 9 ก.พ.39
            3. พ.อ.ประลองยุทธ   วัฒนวรางกูร ตั้งแต่ ๙ ก.พ.39 ถึง 24 ก.พ.41
            4. พ.อ.ศุภจิตร           ศุภมานพ ตั้งแต่ 24 ก.พ.41 ถึง 30 พ.ย.44
            5. พ.อ.สุเทพ             จิตต์จำนงค์ ตั้งแต่ 30 พ.ย.41 ถึง 5 ส.ค.47
            6.  พ.อ.กิติพล            ประเสริฐสุข ตั้งแต่ 5 ส.ค.47 ถึง 10 พ.ค.48
            7.  พ.อ.บุญญฤทธิ์      เลิศวัฒนเรืองชัย ตั้งแต่ 10 พ.ค.48 ถึง ปัจจุบัน


                     

พ.อ.บุญญฤทธิ์    เลิศวัฒนเรืองชัย
ผบ.พัน.ช.คมศ. (ปัจจุบัน)

..............................................................................................................................................................................................................................................................
-:เว็บไซต์ รร.นส.ทบ. และ กรมการทหารช่าง
-:ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บของเราทุก ๆ ท่าน
แนะนำเว็บไซต์  ::   http://www.tahanchang.com/ 
จัดทำโดย ส.อ.กิตติ  ไกรมะณี  NCO.4/43 (ช.65/44)
   ที่นี่ !    ฝึกคนให้เป็นผู้นำ ....
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่   MeCGI FREE CoUNTER

   กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
   ผังการจัด พัน.ช.คมศ.
   ทำเนียบ นนส.ทบ.พัน.ช.คมศ.

   แนะนำสมาชิก (น้องใหม่)
   กิจกรรม นนส.ทบ.พัน.ช.คมศ.
   Link เว็บไซต์ พัน.ช.คมศ.

ที่นี่ !  เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ...
||  หน้าแรก   ||   ประวัติ นนส.ทหารช่าง / ทำเนียบรุ่น    ||   รร.นส.ทบ. / รร.ช.กช.  ||   ตำนานดอกจัน  ||  ย้อนรอยภาพกิจกรรม   || 
???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.)