1. ชื่ออนุสาวรีย์ : พระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
             2. สถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ : บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ส่วนที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
             3. หน่วยรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ : กองบริการ กรมการทหารช่าง
             4. ประวัติการก่อสร้าง และวันเปิดอนุสาวรีย์
             
กรมการทหารช่าง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประดิษฐานไว้ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อประมาณเดือน ธันวาคม 2527 และกรมการทหารช่าง ได้ให้กรมศิลปากรดำเนินการปั้นและควบคุมการหล่อพระรูปมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2529เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่าง พระองค์เป็นผู้วางรากฐานให้แก่เหล่าทหารช่าง ได้ทรงปรับปรุงวิชาทหารช่าง ให้ทันสมัยตามแบบอย่างของอารยประเทศ ให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ทรงวางระเบียบการช่างทหารให้เป็นรากฐานของเหล่า ทำให้กิจการของเหล่าทหารช่าง ได้เจริญรุดหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วพระองค์ได้ทรงฝึกทหารช่างของไทยให้เป็นไปตามแบบแผนทหารอังกฤษ คือฝึกให้สามารถสร้างถนนสร้างสะพานสร้างอาคารเพื่อแยกหน้าที่ออกจากการรบเด็ดขาด   จัดเป็นหน่วยสนับสนุนการรบจนตราบเท่าทุกวันนี้จึงนับได้ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง ได้ทรงวางรากฐานและความเจริญให้แก่เหล่าทหารช่างเป็นเอนกประการ
             พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2527 เวลา 1029
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2531 เวลา 0900 และเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533
             5. รายละเอียดรูปแบบของอนุสาวรีย์
พระรูปหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ นายพลเอกในท่าตรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร
             6. ความสำคัญของอนุสาวรีย์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติและเหล่าทหารช่าง ซึ่งทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่าง ตลอดจนเป็นจุดรวมใจของทหารช่างทั้งปวง
             7. คำอ่าน/คำกล่าวสดุดี ในพิธีวางพวงมาลา
             เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน จึงใคร่ขอนำพระประวัติของพระองค์ท่าน มาเรียนให้ทราบพอสังเขปดังต่อไปนี้.-
             พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2424 เป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด ทรงพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ในด้านการศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษและได้เข้ารับราชการทหาร จนได้รับพระราชทานยศเป็นนาย พลเอก ดำรงตำแหน่ง จเรทหารช่าง ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งจเรทหารช่าง ได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่าง ให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ นับได้ว่า พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็น “ พระบิดาของเหล่าทหารช่าง ” อย่างแท้จริง
             พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 สิริรวมพระชนมายุได้ 55 พรรษา
             8. การวางพวงมาลา/พานพุ่ม
                   8.1 อุปกรณ์ที่ใช้
                          8.1.1 พวงมาลาดอกไม้สด
                          8.1.2 ขาตั้งสำหรับวางพวงมาลา
                   8.2 ขั้นตอนการวางพวงมาลา/พานพุ่ม
                          8.2.1 เข้าแถวหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ
                          8.2.2 แสดงความเคารพ
                          8.2.3 กล่าวสดุดี
                          8.2.4 วางพวงมาลา
                          8.2.5 แสดงความเคารพ
             9. โอกาสที่มีการวางพวงมาลาหรือพานพุ่ม หรือพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
                   9.1 ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตรวจเยี่ยมหน่วย
                   9.2 หน่วยงานราชการ ตรวจเยี่ยม ดูงาน ศึกษากิจการ กช.  
                   9.3 วันทหารช่าง (23 มิ.ย.ของทุกปี)
                   9.4 วันคล้ายวันสวรรคต (14 ก.ย.ของทุกปี)

:: รูปด้านหน้า ::

 

:: รูปด้านข้าง ::

 

 

 

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com