พลตรี จักรชัย โมกขะสมิต

พลโท จักรชัย โมกขะสมิต
เจ้ากรมการทหารช่าง / ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง

 

   
พลตรี วัจนพัฒน์ เฟื่องฟ
พลตรี ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์
พลตรี ทรงยศ อินทรเนตร
พลตรี วัจน์พัฒน์   เฟื่องฟ
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
พลตรี ชัชวาลย์   เกิดสมบูรณ์
รองเจ้ากรมการทหารช่าง
พลตรี ทรงยศ   อินทรเนตร
เสนาธิการกรมการทหารช่าง

 

พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
พันเอก พงษ์พันธุ์ โพธิ์พงษ์
พันเอก ชูพงษ์ พรหมรุ่งเรือง
พลตรี อนุสรณ์    ปัญญะบูรณ
ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
พันเอก พงษ์พันธุ์    โพธิ์พงษ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่าง
พันเอก ชูพงษ์   พรหมรุ่งเรือง
รองเสนาธิการกรมการทหารช่าง

 

พันเอก จีรนันท์ กัณฑวงศ์
พันเอก มงคล รัตนจันทร์
พันเอก บัญชา อาจคำพันธุ์
พันเอก จีรนันท์    กัณฑวงศ
รองเสนาธิการกรมการทหารช่าง
พันเอก มงคล   รัตนจันทร์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
พันเอก บัญชา   อาจคำพันธุ์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง

 

พันเอก ธีรพล ศรีเกษม
พันเอก วิกร เลิศวัชรา
พันเอก อาทิตย์ ศรีหริ่ง
พันเอก ธีรพล   ศรีเกษม
เสนาธิการกองพลทหารช่าง
พันเอก วิกร     เลิศวัชรา
ผู้อำนวยการกองกำลังพล
พันเอก อาทิตย์   ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการกองยุทธการ และการข่าว

 

พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
พันเอก วิริยะ เกิดสุข
พันเอก โรม   ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
พันเอก บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน
พันเอก วิริยะ   เกิดสุข
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี

 

พันเอก สมศักดิ์ เครือเช้า
พันเอก สมศักดิ์ แสวงศักดิ์
พันเอก ถาวร  ไชยเดือน
ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง
พันเอก สมศักดิ์ เครือเช้า
ผู้อำนวยการกองคลังทหารช่าง
พันเอก สมศักดิ์   แสวงศักดิ์
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

 

พันเอก อธิคม ซื่อสัตย์
พันเอก จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ
พันเอก ไวพจน์ พันธุ
พันเอก อธิคม   ซื่อสัตย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง
พันเอก จรัญรัตน์   พงษ์สุวรรณ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 11
พันเอก ไวพจน์   พันธุ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 21

 

พันเอก ชลภูมิ แสงเดือน
พันเอก สนิทพงษ์ ไชยขันแก้ว
พันเอก ชลภูมิ  แสงเดือน
หัวหน้าสำนักงานศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง
พันเอก สนิทพงษ์  ไชยขันแก้ว
หัวหน้ากองบริการ กรมการทหารช่าง
พันเอก พิเชษฐ์   เพ็ชรอินทร์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

 

พันเอก คมกฤช ศิริไพศาล
พันเอก กำชัย กุศลทรามาส
พันเอก ธีระชัย ศึกเสือ
พันเอก คมกฤช   ศิริไพศาล
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111
พันเอก กำชัย กุศลทรามาส
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602
พันเอก ธีระชัย   ศึกเสือ
หัวหน้ากองเครื่องช่วยฝึก กรมการทหารช่าง

 

พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
พันโท ชูเกียรติ รักษาทรัพย์
พันโท กนก สมิตินันทน์
พันเอก อนวัช  พจนวรพงษ์
หัวหน้ากองจัดหา กรมการทหารช่าง
พันโท ชูเกียรติ   รักษาวงศ์
ผู้บังคับกองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง

พันโท กนก   สมิตินันทน์
ผู้บังคับกองพันบริการ  กองบริการ

 

พันโท ชนะตน สุรารักษ์

พันโท ณรงค์เดช บุญมาศิริ

 
พันโท ชนะตน   สุรารักษ์
ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51
พันโท ณรงค์เดช   บุญมาศิริ
หัวหน้าแผนกธุรการ กรมการทหารช่าง