พล.ท.ไกรศิริ บุรณศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๔๘ จากหน่วยฝึกต่างๆ ทั้ง ๖ หน่วย ได้แก่ กรมทหารช่างที่ ๒๑ , กองพันบริการ กรมการทหารช่าง , กองพันทหารช่างที่ ๕๑ และกองพลทหารช่าง  ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๐

                

                

               ในระหว่างการรับราชการอยู่นั้น ทหารกองประจำการทุกนาย ได้มีโอกาสรับการฝึกอบรมความเป็นผู้มีวินัยอยู่ในระเบียบ อยู่ในกรอบของทหาร นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านวิชาชีพ และศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๔ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ราชบุรี จนได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๐ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานได้

 

   
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105