กช. จัดประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และหน่วย/เหล่า ช. เพื่อให้ กอง ฝอ.กช./กกส.กช. บรรยายสรุปกลับ  (รายละเอียดเอกสาร.... )

 

 

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

                 กช. จัดประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และหน่วย/เหล่า ช. เพื่อให้ กอง ฝอ.กช./กกส.กช. บรรยายสรุปกลับให้ จก.กช. โดยมีนายทหารชั้นสัญญาบัตรของ นขต.กช. และ ช.พัน.51 ร่วมประชุมฟังบรรยายสรุปฯ    ณ  สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี  จว.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 12 ต.ค.55   รายละเอียดเอกสาร....   ::

 

 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105