กระทรวงกลาโหม

สถานศึกษา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการทหารช่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
กองพลทหารช่าง
โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
สง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
กรมทหารช่างที่ 11
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ราชบุรี
โครงการชลประทานราชบุรี
กองพันทหารช่างที่ 111
โรงเรีนดรุณาราชบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
กองพันทหารช่างที่ 602
โรงเรียนดรุณาพาณิชยการราชบุรี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
กองพันทหารช่างที่ 51
สถาบันอาชีวภาคกลาง 1
โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  2
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดินราชบุรี
กองร้อยทหารช่างสะพานผสม
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
กองพลพัฒนาที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี
กรมพัฒนาที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
สถานีประมงน้ำจืดราชบุรี
กองพันพัฒนาที่ 1
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฯ
กองพันทหารช่างที่ 112
ตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่20จังหวัดราชบุรี
กองพันทหารช่างที่ 52
ตำรวจภูธรอำเภอบ้านโป่ง
ศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา
ตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ
ตอนทหารช่างประปาสนาม (ตอน ช.93)
สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต10
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก
ชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬาฯ
สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่
อำเภอ /อบต. / เทศบาล
ชมรมกีฬาว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาฯ
สถานีตำรวจภูธรตำบลหลักห้า
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
สนามกอล์ฟภาณุรังษี
 
ที่ว่าการอำเภอโพธาราม
ท่องเที่ยวค่ายภาณุรังษี
กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงยุติธรรม
ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
ที่ทำการสัสดีจังหวัดราชบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
 
สำนักงานการค้าภายใน
ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี
ที่ว่าการอำเภอบางแพ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี
สำนักงานศาลคดีสูง เขต 7
อบต.จอมประทัด
สำนักงานศิลปากร ที่ 1 ราชบุรี
สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
อบต.แพงพวย
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
เรือนจำกลางราชบุรี
อบต.แก้มอ้น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
อบต.น้ำพุ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ
สำนักงานอัยการเขต 7
อบต.จอมบึง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
อบต.บ้านสิงห์
กลุ่มส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น    
อบต.บ้านไร่
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
เทศบาลตำบลท่าผา
กระทรวงแรงงาน / กระทรวงการคลัง
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค8
เทศบาลตำบลกระจับ
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากร
เทศบาลตำบลวัดเพลง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4 รบ.
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7
 
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่4
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เศรษฐกิจที่ 4
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดี
สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองฯ    
บริษัทคินซี่ (ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
กระทรวงสาธารณสุข
บริษัทอาร์มาเซล(ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
บริษัทเอไอเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิสจำกัด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4
บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรี
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี  ราชบุรี
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (ราชบุรี)
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4
สำนักงานประปาเขต3
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1    
สำนักงานประปาบ้านโป่ง
สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 2
กระทรวงคมนาคม
สำนักงานประปาดำเนินสะดวก
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตฯ ที่ 4
แขวงการทางราชุบรี
สำนักงานประปาสวนผึ้ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
สำนักงานประปาปากท่อ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
 
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภา
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
   
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรี  
-
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ
         
           
           

 

ที่มาข้อมูล :: http://www.mcru.ac.th/

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com