ตำแหน่งข้าราชการทหาร
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
   สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี,
   สิบโท, จ่าโท, จ่าอากาศโท,
   สิบเอก, จ่าเอก, จ่าอากาศเอก,
   และพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร)
ระดับ
   จ่าสิบตรี, พันจ่าตรี, พันจ่าอากาศตรี,
   จ่าสิบโท, พันจ่าโท, พันจ่าอากาศโท,
   จ่าสิบเอก, พันจ่าเอก, พันจ่าอากาศเอก
ระดับ
   จ่าสิบเอก, พันจ่าเอก, พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน
   จ่าสิบเอกพิเศษ, พันจ่าเอกพิเศษ, พันจ่าอากาศเอกพิเศษ,
   ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
ระดับ
   ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
ระดับ
   ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
ระดับ
   พันตรี, นาวาตรี, นาวาอากาศตรี
ระดับ ๖
   พันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท
ระดับ
   พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก
ระดับ
   พันเอก, นาวาเอก, นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน
   พันเอกพิเศษ, นาวาเอกพิเศษ, นาวาอากาศเอกพิเศษ
ระดับ
   พลตรี, พลเรือตรี, พลอากาศตรี
ระดับ ๑๐
   พลโท, พลเรือโท, พลอากาศโท,
   พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก
ระดับ ๑๑
(รับเงินเดือนอันดับ ท.๑๑)
   จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ หรือ
   พลเอก, พลเรือเอก, พลอากาศเอก ที่ครองอัตรา
   จอมพล, จอมพลเรือ, จอมพลอากาศ
ระดับ ๑๑
(รับเงินเดือนอันดับ บ.๑๑)

 

 

 

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๐๑

-----------------

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมไว้ให้แน่นอนและเหมาะสมแก่กาลสมัย จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๑

                        ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม ให้เป็นไปตามลำดับดังนี้

                                 ( ๑ ) ผู้บังคับหมู่ หรือนายตอน

                                 ( ๒ ) ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓

                                ( ๓ ) ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับกองเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒

                                 ( ๔ ) ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑

                                 ( ๕ ) ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน

                                 ( ๖ ) ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน

                                 ( ๗ ) ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกองพลบิน

                                 ( ๘ ) แม่ทัพ

                                 ( ๙ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

                       **( ๖) แก้ไขตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑

                        ข้อ ๔ ข้าราชการกลาโหมซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ให้ถืออัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่เป็นหลักในการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชา หากเทียบอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตามความในวรรคแรกไม่ได้ ก็ให้ถือยศของทหาร หรือเงินเดือนที่ได้รับเป็นหลักในการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชา

                        ข้อ ๕ การเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาตามความในข้อ ๔ ให้เทียบดังนี้

                                 ( ๑ ) อัตราเงินเดือนนายทหารประทวน หรือยศนายทหารประทวน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนในอัตรานายทหารประทวน ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับหมู่ หรือนายตอน

                                 ( ๒ ) อัตราเงินเดือนร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท หรือยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับหมวดต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓

                                 ( ๓ ) อัตราเงินเดือนร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือยศร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒

                                 ( ๔ ) อัตราเงินเดือนพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑

                                 ( ๕ ) อัตราเงินเดือนพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน

                                 ( ๖ ) อัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน

                        ** ๖) แก้ไขตามข้อบังคับฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑

                                 ( ๗ ) อัตราเงินเดือนพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือผู้บัญชาการกองพลบิน

( ๘ ) อัตราเงินเดือนพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้นไป หรือยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ขึ้นไป ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตรายศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งแม่ทัพ

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๑

(ลงชื่อ) จอมพล ถ. กิตติขจร

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตำแหน่งกับตำแหน่งทหาร

พ.ศ. ๒๕๑๗

----------------

                        โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเทียบตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตำแหน่งกับตำแหน่งทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตำแหน่งกับตำแหน่งทหาร พ.ศ. ๒๕๑๗ ”

                        ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตำแหน่งกับตำแหน่งทหาร พ.ศ. ๒๕๐๙

                        ข้อ ๓ ตำแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาบุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกลาโหม ให้เทียบตำแหน่งทหารดังต่อไปนี้

                                  ๓.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เทียบเท่าผู้บัญชาการกองพล

                                  ๓.๒ นายอำเภอ หรือหัวหน้าเขต (ชั้นเอก) เทียบเท่าผู้บังคับการกรม

                                   ๓.๓ นายอำเภอ หรือหัวหน้าเขต (ชั้นโท) เทียบเท่าผู้บังคับกองพัน

                        ข้อ ๔ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๗

     (ลงชื่อ) พลเอก ทวี      จุลละทรัพย์

                           ( ทวี      จุลละทรัพย์ )

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105