เข็มพระราชทานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

 

                  เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็ม "ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙" แก่ ราชองครักษ์ ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในหน่วยงานหรือในหน้าที่ต่าง ๆ เป็นที่ระลึก และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ดังนั้น เพื่อให้การประดับเข็ม "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙" เป็นไปด้วยความเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้มีคำสั่งให้ผู้มีสิทธิประดับเข็มสามารถประดับเข็มที่ระลึก ฯ กับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้น เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลำตัวเสื้อ และถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเข็มที่ระลึกส่วนพระองค์ บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกับกระเป๋าบน โดยห้ามประดับเข็มที่ระลึก ฯ ร่วมกับเข็มเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย และห้ามประดับไปในงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น ( ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๒๕/๒๕๔๙ เรื่อง การประดับเข็มฉลองสิริราชย์สมบัติ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ ) รายละเอียดเพิ่มเติม...

จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิประดับเข็ม "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" ทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::