เครื่องหมายนักทำลายวัตถุระเบิด

 

                    กฏกระทรวง พ.ศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช 2477ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39
                    " ข้อ 36 ตรี ทหารซึ่งเป็นนักทำลายวัตถุระเบิด ใช้เครื่องหมายนักทำลายวัตถุระเบิดติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    เครื่องหมายนักทำลายวัตถุระเบิด มีลักษณะเป็นรูปประกอบด้วย กงจักร สายฟ้า และลูกระเบิด ทำด้วยโลหะสีเงินทำให้เป็นมันมีรูปเปลวระเบิดทำด้วยโลหะสีทองอยู่ตรงกลาง โอบล้อมจากเบื้องล่างขึ้นบนด้วยช่อชัยพฤกษ์สีเงินทำให้เป็นมัน ขนาดสูง 2.5 ซม. กว้าง 5.6 ซม.
                    เครื่องหมายนักทำลายวัตถุระเบิดกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับ นักทำลายวัตถุระเบิด เว้นแต่มีดาวทำด้วยโลหะสีทองประดับอยู่เหนือเปลวระเบิด เครื่องหมายตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด  "

ประวัติ หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (ทลร.)

                    ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 บรรดาสรรพาวุธระเบิดทั้งหลาย มีการใช้ชนวนที่ทำงานอย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการพัฒนาชนวนขึ้นมาใช้ เช่น ชนวนถ่วงเลายาวนาน (LONG DERAY) และชนวนป้องกันการถอด (ANTI-DISTURBANCE) ซึ่งสร้างความสูญเสียแก่เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิดของอังกฤษเป็นจำนวนมาก
                    พ.ศ.2483 อังกฤษได้จัดตั้งหน่วยทำลายวัตถุระเบิด (BOMB DISPOSAL SCHOOL) ขึ้นโดยรับจากอาสาสมัคร จำนวน 46 นาย ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ และทำลายสรรพาวุธระเบิดจนถึงต้นปี พ.ศ.2485 โดยมีเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิดเหลือรอดอยู่เพียง 8 นาย เท่านั้น เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมการศึกษาเรื่องการทำลายวัตถุระเบิด และระบบชนวนชนิดใหม่มาก่อน
                    พ.ศ.2488 กองทัพเรือสหรัฐฯ เห็นความจำเป็นในงานทำลายวัตถุระเบิด จึงได้จัดตั้งโรงเรียนทำลายสรรพาวุธระเบิดขึ้น ชื่อว่า BOMB DISPOSAL SCHOOL โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการเก็บกู้ และทำลายลูกระเบิดอากาศ
                    พ.ศ.2491 สหรัฐฯ มีการเปลี่ยนนโยบายโดยให้การฝึก-ศึกษาแก่กำลังพลทุกเหล่าทัพเกี่ยวกับการเก็บกู้ , ประเมินค่าและการทำลายสรรพาวุธ ทั้งภาคพื้นดิน , ใต้น้ำ ทั้งของสหรัฐฯเอง และของต่างชาติ โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL SCHOOL ” ซึ่งกองทัพไทยได้ส่งกำลังพลนายทหาร และนายสิบเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนทำลายสรรพาวุธระเบิดของสหรัฐฯ นับจนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

การจัดตั้งหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดของกองทัพบกไทย

                    พ.ศ.2509 กองทัพบกไทย ได้จัดตั้งหน่วยทำลายวัตถุระเบิดขึ้นครั้งแรก ใช้ชื่อย่อว่า “ หน่วย ทลร. ” โดยใช้กำลังพลของแผนกวิชาส่งกำลัง และยุทโธปกรณ์กระสุน กองการศึกษา โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก มี ร.อ.ไพฑูรย์ อรรควัฒน์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดของสหรัฐฯ เป็นเจ้าหน้าที่โครง ต่อมาได้มีการจัดตั้ง “ ชุด ทลร. 1 ” ขึ้นโดยใช้เจ้าหน้าที่โครงจาก โรงเรียนทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นกำลังพลหลักในการปฏิบัติงาน ทลร. เป็นส่วนรวม
ปัจจุบันโรงเรียนสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นหน่วยผลิตนักทำลายวัตถุระเบิดของกองทัพบก โดยได้เปิดการศึกษาหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดไปแล้วจำนวนหลายรุ่น ทั้งหลักสูตรนายทหาร และนายสิบ ซึ่งนักทำลายวัตถุระเบิดทุกนายจะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเป็นเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ นักทำลายวัตถุระเบิด ”

ภารกิจ และความรับผิดชอบ
( ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการทำลายกระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2547 )

                    หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (หน่วย ทลร.) หมายถึงหน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจค้นพิสูจน์ทราบ รายงาน ประเมินค่า ทำการนิรภัย เก็บกู้ และทำลายสรรพาวุธระเบิดทั้งปวง ซึ่งได้ยิงหรือขว้างออกไป ทิ้งลงมา หรือวางไว้ อยู่ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อที่ตั้งหน่วย กำลังพล ยุทโธปกรณ์ หรือการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือหน่วยงานอื่นในการทำลายขีดความสามารถของหน่วยงานนั้นๆ อีกด้วย
หน่วย ทลร. ของ ทบ. ซึ่งได้รับการบรรจุกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่ทำลายประจำ (ได้รับค่าฝ่าอันตรายตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศารายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ พ.ศ.2513 ) สามารถจำแนกได้ 2 แบบ ได้แก่
                    1.หน่วย ทลร. ซึ่งจัดตาม อจย.ทบ. เพื่อสนับสนุนภารกิจทำลายล้างวัตถุระเบิด ของ ทบ. แบ่งมอบให้ 1 ชุด ทลร. ต่อ 1 ทภ. เป็นหน่วยบรรจุมอบในกองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการช่วยรบ มีกำลังพลชุดละ 15 นาย (น.2 ,ส.13) รวม 4 ทภ. มีกำลังพล 60 นาย
                    2.หน่วย ทลร. เมื่อได้รับคำสั่ง จก.สพ.ทบ. มี 2 หน่วย กำลังพลรวม 98 นาย ได้แก่
                                        2.1 รร.สพ.ทบ. รับผิดชอบให้การฝึก-ศึกษาในเรื่องกระสุน ,วัตถุระเบิด ,การทำลายวัตถุระเบิด , สงครามทุ่นระเบิด , กับระเบิด และผลิตนักทำลายวัตถุระเบิดของกองทัพบก มีกำลังพลรวม 25 นาย (น.15 ,ส.10 )
                                        2.2 คส.สพ.ทบ. รับผิดชอบในการทำลายตามปกติเกี่ยวกับกระสุน และวัตถุระเบิดที่ชำรุด ,เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยต่างๆ เกี่ยวกับการทำลาย มีกำลังพลรวม 73 นาย (น.20 , ส.53)


 

...........................................................


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::