เข็มบุรฉัตร ของกรมการทหารสื่อสารที่ ๑

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๓๑๒ / ๓๔
เรื่อง เข็มบุรฉัตร
.................................................................

                  โดยที่เป็นการสมควร ให้มีเข็มบุรฉัตรของ กรมการทหารสื่อสารที่ ๑ กองทัพบกจึงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุรฉัตร ไว้ดังต่อไปนี้
                  ๑.เข็มบุรฉัตร มีลักษณะเป็นรูปโล่หกเหลี่ยม ทำด้วยโลหะ ด้านบนทั้งสองด้าน ยาวด้านละ ๐.๙ เซนติเมตร ด้านข้างทั้งสองด้าน ยาวด้านละ ๒.๕ เซนติเมตร ด้านล่างทั้งสองด้าน ยาว ด้านละ ๑.๐ เซนติเมตร หนาประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร พื้นโล่ลงยาสีม่วง ขอบสีทองกว้าง ๐.๒ เซนติเมตร โดยรอบตรงกลางมีรูปฉัตร ๕ ชั้น ทำด้วยโลหะสีทอง
                  ๒. ผู้มีสิทธิได้รับเข็มบุรฉัตร ได้แก่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการทหาร ที่ได้รับมอบเข็มนี้จาก กรมทหารสื่อสารที่๑ กองทัพบก
                  ๓. การประดับเข็มบุรฉัตร ใช้ประกอบเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้น เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม โดยประดับที่ ปกกระเป๋าเสื้อด้านขวา ชิดกับขอบกระเป๋า ด้านใกล้กระดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่น ประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านขวามืออยู่แล้ว ให้ประดับเข็มนี้ ถัดไปทางขวาของเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษนั้นๆ และถ้าเป็นเครื่องแบบไม่มี กระเป๋าบนให้ประดับเข็มนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องขวา ในแนวเดียวกับกระเป๋าบน
                  ๔. ผู้ได้รับและประดับเข็มบุรฉัตร จะได้รับประกาศนียบัตรตามที่ กองทัพบกกำหนดด้วย
                  ๕. ให้กองทัพบก สร้างเข็มเครื่องหมายตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องหมายตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                    สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔

( ลงชื่อ ) พล.ร.อ.ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ ร.น.
( ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 


.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::