เข็มจิตวิทยาความมั่นคง

 

                  สัญญลักษณ์ หรือ เข็มจิตวิทยาความมั่นคง มีลักษณะ รูปร่าง เป็นรูปโล่ พื้นโล่จากศูนย์กลาง แบ่งเป็น ๓ ส่วน มีสีดำ สีเทา และสีขาว ซ้อนทับบนคบเพลิง และมีเครื่องหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด ซ้อนทับตรงกลางโล่ ด้านล่างของโล่ เป็นแถบครึ่งวงกลม มีอักษรบาลีว่า “ สจฺเจนาลิกวาทินํ ” ตามรูปข้างล่าง
                 
ความหมายของส่วนประกอบแต่ละส่วนมีดังนี้
                        - คบเพลิง หมายถึง ความรู้ ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า
                        - รูปโล่ หมายถึง เกราะป้องกัน
                        - สีดำ หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่ปกปิด
                        - สีเทา หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่คลุมเครือ
                        - สีขาว หมายถึง แหล่งของการโฆษณาชวนเชื่อที่เปิดเผย
                        - เครื่องหมายกองบัญชาการทหารสูงสุด หมายถึง สถาบันฯ แห่งนี้ สังกัดในกองบัญชาการทหารสูงสุด
                        - อักษรคำบาลี สจฺ เจนาลิกวาทิน ํ แปลว่า พึงชนะคนพูดปดด้วยความจริง

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::