เข็มนภยาธิปัตย ์

 

                  ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการกำหนดให้จัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศ ขึ้น พล.อ.ต.อุสาห์ ชัยนามรอง จก.ยศ.ทอ.ในตำแหน่ง ผบ.วทอ. ได้พิจารณาเครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อจะทำเป็นเข็ม วิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เสนอ จก.ยศ.ทอ.และจก.ยศ.ทอ.
ได้เสนอให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับชั้น ที่ประชุม ทอ.ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิ.ย.๑๐ มีมติให้ชื่อเครื่องหมายว่า " นภยาธิปัตย์ " ตามที่เสนอมา ส่วนแบบของเครื่องหมาย ที่ประชุม ทอ. ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๑๐ มีมติให้ใช้เข็มทำด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ ซม. มีครุฑพ่าห์ยืนบน ช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้าง ข้างละ ๙ ใบ รูปครุฑกว้าง ๓ ซม. สูง ๒ ซม. ติดอยู่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎ ของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ใบช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้างลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปัตย์ ให้สลักยศ และชื่อ ผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปัตย

                  ผู้มีสิทธิประดับเข็มนภยาธิปัตย์ คือ
                          - ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วทอ.
                          - ข้าราชการกองทัพอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งอื่น ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการศึกษาของ วทอ. การเปรียบเทียบหลักสูตรเป็นหน้าที่ของ กพ.ทอ.
                          - ผู้ที่กองทัพอากาศพิจารณาเห็นสมควร มอบเข็มนภยาธิปัตย์ให้เป็นกิตติมศักดิ์ การมีสิทธิ์และหมดสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปัตย์ ให้เป็นไป
ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๑)

                  ความหมายของเข็มนภยาธิปัตย ์
                  นภยาธิปัตย์ (นบ-พะ-ยา-ทิ-ปัด)
                          - นภ หมายถึง ฟ้า
                          - ยา หมายถึง ไป
                          - อธิปัตย์ หมายถึง เป็นใหญ่ยิ่ง
                  หมายความว่า เป็นใหญ่ยิ่งในผู้ที่ไปทางฟ้า หรือระดับสูงสุดของนายทหารอากาศ
                  หมายเหตุ ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้ อนุศาสนาจารย์ ยศ.ทอ. เป็นผู้พิจารณาเลือกชื่อให้ การประดับ ให้ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา
การเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการทัพอากาศ เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ROYALTHAI AIR FORCE AIR WAR COLLEGE (RTAF.AWC.)


              

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  วิทยาลัยการทัพอากาศ

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::