เข็มแสนยาธิปัตย์ (วทบ.)

 

                  " เข็มวิทยฐานะแสนยาธิปัตย์ "  ทำเป็นรูป พระกรรภิรมย์เสนาธิปัตย์ สถิตเหนือหลังช้าง ประกอบวงจักร ส่วนกว้าง ๓ ซ.ม. ส่วนสูง ๖ ซ.ม. ทำด้วยโลหะสีทอง ใช้ประดับ ที่กระเป๋าเสื้อ เบื้องขวา เป็นความคิดของ ร้อยตรี เดชา บุญถึง ประจำแผนก กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง แผนกวิจิตรศิลป์ (โรงเรียน เพาะช่าง)


               

 

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::