เข็มยุทธนาธิปัตย์

 

                  “ เข็มยุทธนาธิปัตย์ ” มีลักษณะทำด้วยสีทอง เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่เบื้องบน ภายในพระมหามงกุฎ เป็นรูปอุณาโลม ต่อลงมาเป็นรูปกงจักรสมอขัดกันและปีกนกกางทั้งสองข้าง เบื้องหลังมีรูปพระกรรภิรมย์เสนาธิปัตย์เหนือหลังช้าง ล้อมรอบด้วยดาวแปดแฉกและห้าแฉกอยู่กลางวงในชัยพฤกษ์

                  จากลักษณะข้างบนเป็นการนำเครื่องหมายเข็มวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพมารวมกัน คือ เครื่องหมายเข็มเสนาธิปัตย์ ( โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ) เข็มนาวิกาธิปัตย์ ( โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ) และเข็มนภาธิปัตย์ ( โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ) อันหมายถึง เป็นผู้รอบรู้ในกิจการเสนาธิการทุกเหล่าทัพ และการในงานของเสนาธิการร่วม


               

 

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::