เข็มยุทธบริการาธิปัตย์

 

                  เข็มแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงนั้นให้ชื่อว่า " ยุทธบริการาธิปัตย์ " กำหนดเป็นรูปแบบ ได้ดังนี้
                 
๑. ส่วนกว้าง ๒.๕ ซม. ส่วนสูง ๕.๕ ซม.
                 
๒. สีพื้นของเข็มเป็นสีเขียว ตามความหมายของ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก
                 
๓. ลักษณะรูปร่าง เป็นวงรี ตรงกลางมีคบเพลิงกับดาว ๕ แฉก และกงจักรอยู่ตรงกลางทำด้วยโลหะสีทอง แสดงถึงความหมายความรอบรู้ในด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก
                 
หลังเข็มแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร การจัดงาน ส่งกำลังบำรุงให้สลักชื่อหลักสูตร รุ่น ปี และนาม นามสกุล ของผู้เข้ารับการศึกษาดังนี้
                 
๑. บรรทัดแรก ลงชื่อหลักสูตรว่า "หลักสูตร กจบ."
                 
๒. บรรทัดที่สอง ลงลำดับรุ่นและปีที่นายทหารรุ่นที่เข้ารับการศึกษาว่า " รุ่นที่ ......../พ.ศ..........."
                 
๓. บรรทัดที่สาม ลงยศ นาม และนามสกุล ผู้เข้ารับการศึกษา


               

 

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::