เครื่องหมายปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิต


กรมปฏิบัติการพิเศษ  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๓๙๔ / ๒๕
เรื่อง เครื่องหมายปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิต

ความหมายของเครื่องหมาย
               ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งความสามัคคี ชึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
               อินทรี หมายถึง สัญญาลักษณ์ ของความรวดเร็ว สามารถไปได้ทุกแห่งหน และมีสายตาอันคมกล้ามองเห็นได้ไกล
               สายฟ้า หมายถึง อันตรายที่จะเกิดขึ้นที่มีทั้งความรวดเร็วและรุนแรง
               อินทรีหักสายฟ้า หมายถึง การปฏิบัติของฝ่ายเราที่ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วสามารถไปได้ทุกแห่งหนมีสายตาอันคมกล้ามองเห็นได้ไกลในการค้นหาและเสี่ยงอันตรายลงไปช่วย

การประดับ
               ๑. ให้ประดับได้กับเครื่องแบบทุกประเภท
               ๒. ให้ประดับเครื่องหมาย เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา

ผู้มีสิทธิประดับ
               ๑. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรค้นหาและช่วยชีวิต ทอ. และมีคำสั่งให้ประดับ
               ๒. ประดับตามคำสั่งกองทัพอากาศ

 

SEARCH  AND  RESCUE    ค้นหา และช่วยชีวิต

                   

               กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ๑ กองพันปฏิบัติการพิเศษ๒ กรมปฏิบัติการพิเศษ มีงานในความรับผิดชอบหลักๆ คือ
               ๑.ค้นหาและกู้ภัย ( Search And Rescue ) :: คือมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศจากอากาศยานอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่การรบและพื้นที่ปกติ
               ๒.ควบคุมการรบ ( Combat Control Team ) :: ทำสนามโดดร่ม(DZ)เตรียมการขึ้น-ลงของอากาศยาน ณ สนามบินฉุกเฉิน ควบคุมการโจมตีทางอากาศที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน(Close AIR Support)
               เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยชีวิต(PJ)มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติการช่วยชีวิตนักบินหรือผู้ทำการในอากาศในพื้นที่การรบ สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ได้แก่ พื้นที่ป่า ภูเขา ทางน้ำ หรือในทะเล และมีขีดความสามารถในการให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้รอรับการช่วยชีวิต นอกจากการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยชีวิตแล้ว ยังปฏิบัติหน้าที่ชุดควบคุมการรบ ( COMBAT CONTROL TEAM ) โดยให้การสนับสนุนกำลังทางอากาศในการเตรียมพื้นที่ร่อนลง ตำบลส่งลงสิ่งอุปกรณ์ ( CDS ) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออากาศยานที่เข้าปฏิบัติในพื้นที่อันตราย
               บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยชีวิต ( PJ ) ได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกและเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตเป็นเวลาประมาณ 24 สัปดาห์

 

 


 

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ::  http://www.rtafsf.rtaf.mi.th/sor/