เครื่องหมายนักโดดร่ม ทบ.

 

                   กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙

                   “ ข้อ ๓๕ ทหารซึ่งเป็นนักโดดร่ม ใช้เครื่องหมายนักโดดร่มติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้

                   ชั้นที่ ๑ เป็นรูปร่มชูชีพอยู่เหนือเอราวัณ ปักหรือทำด้วยดิ้นเงินหรือวัตถุเทียมดิ้นเงินระหว่างเศียรเอราวัณกับขอบกระโปรงร่ม มีอุณาโลมทำด้วยโลหะสีน้ำเงิน ประกอบกับปีกนก ๒ ปีก ปักหรือทำด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทองบนพื้นสักหลาดสีแดงกว้าง ๑๐ ซม. สูง ๔ ซม. ที่กึ่งกลางตัวร่มชูชีพมีดาวโลหะสีน้ำเงิน ๑ ดวง และช่อชัยพฤกษ์โลหะสีน้ำเงินโอบใต้ดาว

                    ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีช่อชัยพฤกษ์

                    ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีดาวและช่อชัยพฤกษ์

                    ชั้นกิตติมศักดิ์ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีอุณาโลม

                    เครื่องหมายนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนามใช้ชนิดปักด้วยด้ายมันหรือไหม เย็บติดที่อกเสื้อข้างซ้าย ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง หรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ใช้ชนิดปักหรือทำด้วยดิ้นหรือวัตถุเทียมดิ้นขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และสายยงยศไหมสีแดง ให้แต่งกายได้เช่นเดียวกับนักโดดร่มประจำกอง


 

..................................................................


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::