เครื่องหมาย แสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ


กรมปฏิบัติการพิเศษ  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๘๙๐ / ๒๖
เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศ

           การประดับ                     ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิดและให้ติดที่อกเสื้อข้างช้ายเหนือกระเป๋าถ้าประดับเครื่องราชอิริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิริยาภรณ์ ให้ติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้นไปถ้าใช้ประกอบเครื่องแบบสโมสรให้ใช้ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถชนิดอื่นติดอยู่ข้างซ้ายแล้วให้ติดเครื่องหมายนี้ที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าและใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง
          ผู้มีสิทธิประดับ
                    ๑. เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรโดดร่มแบบเหินเวหากองทัพอากาศ
                    ๒. ผู้ที่เป็นสมาชิกนักโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการเทคนิคของนักโดดร่มแบบเหินเวหากองทัพอากาศแล้ว
                    ๓. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นสมควรมอบให้เพื่อเป็นเกียรติ (กิตติมศักดิ์)

 


 

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ::  http://www.rtafsf.rtaf.mi.th/sor/