เครื่องหมายทหารจู่โจม

เครื่องหมายทหารจู่โจม

 

                    กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙
                    
ข้อ ๓๖ ทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมของศูนย์การทหารราบ กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก , ศูนย์สงครามพิเศษ หรือของต่างประเทศที่ศูนย์การทหารราบ กรมยุทธศึกษทหารบก , ศูนย์การทหารม้า กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือ ศูนย์สงครามพิเศษ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าใช้เครื่องหมายจู่โจมติดที่อกเสื้อข้างขวาใต้แนวเครื่องหมายหน่วยทหารรักษาพระองค์มีลักษณะเป็นรูปหัวเสือทำด้วยโลหะสีทองคาบดาบปลายปืนสีเงินทำให้เป็นมัน ด้ามสีน้ำตาลแกมแดงอยู่เหนือช่อชัยพฤกษ์สีเงินทำให้เป็นมัน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. กว้าง ๕.๒ ซม.
                    
เครื่องหมายตามข้อนี้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด

 

 

 

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::