แหนบพระมหาวชิราวุธ

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๑๙๔ / ๒๕๔๗
เรื่อง การประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ
.................................................................

                  โดยที่เป็นการสมควร ให้มีแหนบพระมหาวชิราวุธ ของกรมจเรทหารบก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ องค์พระผู้ดำรงตำแหน่ง " จเรทัพบก " เป็นพระองค์แรก จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้.-
                  ๑.แหนบพระมหาวชิราวุธ มีลักษณะเป็นแหนบคันชีพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมล่างบนพื้นลงยาสีดำ ขอบสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓ เซนติเมตร มีรูปวชิราวุธสีเงินประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่บนพระแท่นเท้าสิงห์มีรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบ พระแท่นเท้าสิงห์ พานแว่นฟ้า และรัศมีเป็นสีทอง
                  ๒. ผู้มีสิทธิได้รับแหนบพระมหาวชิราวุธ ได้แก่ ข้าราชการทหารสังกัดกรมจเรทหารบก และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่กรมจเรทหารบก และทางราชการทหาร
                  ๓. การประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ใช้ประกอบเครื่องแบบทุกชนิด (ยกเว้น เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม ) หรือชุดสุภาพ โดยประดับที่ ปกกระเป๋าเสื้อด้านขวา ชิดกับขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้าเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับแหนบนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกันกับกระเป๋าบน
                  ๔. ผู้ได้รับและมีสิทธิประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ จะได้รับประกาศนียบัตรตามที่ กรมจเรทหารบกกำหนด
                  ๕. ให้กองทัพบก สร้างแหนบตัวอย่าง หรือเขียนรูปเครื่องหมายตัวอย่างขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                    สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗

( ลงชื่อ ) พล.อ.เชษฐา    ฐานะจาโร
                         ( เชษฐา    ฐานะจาโร )
                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

 

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย :: พ.ท.มานะ    มาทอง  (จเร กช. )

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::