เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด

 

ฉบับพิเศษ หน้า 25
เล่ม 100                 ตอนที่ 189           ราชกิจจานุเบกษา                        2   ธันวาคม 2526

……………………………………………………..

                    “ ข้อ 36 ตรี ทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาสงครามทุ่นระเบิด จาก โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ใช้เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ
                    เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดทำด้วยโลหะ มีลักษณะเป็นรูปทุ่น ระเบิดดักรถถังสีเขียวมรกตที่กลางทุ่นระเบิดมีเครื่องหมายทหารช่างสีทองตัวนูน ทั้งสองข้างของทุ่นระเบิดมีสายฟ้าสีทอง ข้างละ 1 สาย อยู่ภายในเปลวระเบิดสีแดง ทั้งหมดนี้รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์สีเงิน เครื่องหมายนี้ขนาดสูง 3.8 ซม. กว้าง 6.3 ซม.
                    เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับ เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด เว้นแต่มีดาวสีทอง 1 ดวง ประดับที่แกนของทุ่นระเบิด เครื่องหมายตามข้อนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม ใช้ชนิดไหมปักเย็บติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ….

                           

 

การศึกษาหลักสูตร สงครามทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง  กรมการทหารช่าง

หลักสูตรผู้ชำนาญการสงครามทุ่นระเบิด

ความมุ่งหมาย

     1.ให้มีความรู้ความสามารถในระดับผู้ชำนาญในการวาง, และตรวจค้น, รื้อถอนทำลายทุ่นระเบิด เครื่องกระสุน และวัตถุระเบิดในหน้าที่รับผิดชอบได้
     2. ให้คำแนะนำและทำการฝึกสอนได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

     1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนเหล่าทหารช่าง
          1.1นายทหารสัญญาบัตรยศไม่เกินร้อยเอก อายุไม่เกิน 35 ปี
          1.2นายทหารประทวนยศจ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก อายุไม่เกิน 35 ปี ยศสิบตรี - สิบเอก อายุไม่เกิน 30 ปี
     2.สำเร็จการศึกษามาจากหลักสูตร สงครามทุ่นระเบิด ของ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง
     3.มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยมีแพทย์ทหารรับรอง
     4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม โดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าเป็นผู้รับรอง

                                                        

                                                 

หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด ( นายทหาร )

ความมุ่งหมาย  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
     1.การควบคุมบังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานด้านการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
     2.วางแผนและเสนอแนะ งานด้านการทำลาย และ สงครามทุ่นระเบิดต่อผู้บังคับบัญชา
     3. ให้คำแนะนำและทำการฝึกสอนให้กับกำลังพลได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

     1. เป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งดำรงตำแหน่งครู, อาจารย์ ใน คณะสงครามทุ่นระเบิด
     2. ผู้บังคับหมวด หรือบุคคลที่หน่วยมีแผนที่จะบรรจุในตำแหน่ง ตามข้อ 1

โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน ( ระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห์ 356 ชั่วโมง )

     1. ภาควิชาการ จำนวน 126 ชั่วโมงการเรียน
          1.1 วิชาการปฐมพยาบาล จำนวน 8 ชั่วโมง
          1.2 วิชาการใช้แผนที่,เข็มทิศ และการหาพิกัดด้วยดาวเทียม (G.P.R.S.) จำนวน 8 ชั่วโมง
          1.3 วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย จำนวน 60 ชั่วโมง
          1.4 วิชาสงครามทุ่นระเบิด จำนวน 50 ชั่วโมง
     2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 204 ชั่วโมงการฝึก
          - ฝึกภาคปฏิบัติ การปฐมพยาบาล,การใช้แผนที่เข็มทิศ,วัตถุระเบิดและการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
     3. ภาคกิจกรรมหลักสูตร, เบ็ดเตล็ด จำนวน 26 ชั่วโมงการเรียน

 

หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด (นายสิบ)

ความมุ่งหมาย

     1.สามารถปฏิบัติงานด้านการทำลาย และสงคราม ทุ่นระเบิดได้
     2.สามารถปฎิบัติงานด้านการตรวจค้น การรื้อถอน ทุ่นระเบิดและกับระเบิดได้
     3.สามารถปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติให้กับกำลังพลภายในหน่วยและกำลังพลอื่นได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

     1. เป็นนายทหารประทวนซึ่งดำรงตำแหน่งครู, รองผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมู่ ครูผู้ช่วยในแผนกวิชาสงคราม ทุ่นระเบิด
     2.บุคคลที่หน่วยมีแผนที่จะบรรจุตำแหน่ง ตามข้อ 1

โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน ( ระยะเวลาการศึกษา 7 สัปดาห์ 280 ชั่วโมง )

     1. ภาควิชาการ จำนวน 100 ชั่วโมงการเรียน
          1.1 วิชาการปฐมพยาบาล จำนวน 8 ชั่วโมง
          1.2 วิชาการใช้แผนที่,เข็มทิศ และการหาพิกัด ด้วยดาวเทียม (G.P.R.S.) จำนวน 4 ชั่วโมง
          1.3 วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย จำนวน 38 ชั่วโมง
          1.4 วิชาสงครามทุ่นระเบิด จำนวน 50 ชั่วโมง
     2. ภาคปฏิบัติ จำนวน 164 ชั่วโมงการเรียน
          - ฝึกภาคปฏิบัติ การปฐมพยาบาล,การใช้แผนที่เข็มทิศ,วัตถุระเบิดและการทำลาย และสงครามทุ่นระเบิด
     3. ภาคกิจกรรมหลักสูตร, เบ็ดเตล็ด จำนวน 16 ชั่วโมงการเรียน

 

 

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::