ราชองครักษ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
                         ๑. ราชองครักษ์พิเศษ
                         ๒. ราชองครักษ์เวร
                         ๓. ราชองครักษ์ประจำ
                  การแต่งตั้ง
                  ราชองครักษ์พิเศษ เป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ แต่งตั้งจากนายทหารสัญญาบัตร และต้องปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในบางโอกาสตามราชประเพณี
                  ราชองครักษ์เวร แต่งตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจำการ และคงรับราชการตามตำแหน่งเดิม มีหน้าที่ประจำตามเสด็จ รักษาการณ์ และปฏิบัติกิจการอย่างอื่นในส่วนพระองค์ พระมหากษัตริย์
                  ราชองครักษ์ประจำ แต่งตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจำการ และเข้ารับราชการประจำในกรมราชองครักษ์ มีหน้าที่ปฏิบัติกิจการในส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

                  การพ้นจากตำแหน่ง
                  ราชองครักษ์พิเศษ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
                  ราชองครักษ์เวร พ้นจากตำแหน่งใน ๓ กรณี คือ
                         ๑. ออกจากประจำการ
                         ๒. ไปรับราชการฝ่ายพลเรือนและพ้นจากตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม
                         ๓. ได้เป็นราชองครักษ์เวรครบ ๓ ปีบริบูรณ์

                  ราชองครักษ์ประจำ พ้นจากตำแหน่งใน ๒ กรณี คือ
                         ๑. ออกจากประจำการ
                         ๒. ไปรับราชการที่อื่น และขาดจากตำแหน่งหน้าที่ในกรมราชองครักษ์
                  การประดับสายยงยศราชองครักษ์ และเครื่องหมายราชองครักษ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องแบบทหาร
ส่วนเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ที่ได้รับพระราชทานไว้ตามกฎหมาย ว่าด้วยราชองครักษ์นั้น ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา เหนือกระเป๋าบน และ ประดับได้เฉพาะเมื่อแต่งเครื่องแบบทหารเท่านั้น

 
     เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อใช้รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ในองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ตนเป็นราชองครักษ์ ภายใต้เลขลำดับรัชกาล
 
     
      พระมหามงกุฎติดบนอินทรธนูข้างขวา ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ สำหรับทหารบก ทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่กึ่งกลางอินทรธนู โดยมิต้องประดับเครื่องหมายยศ บนอินทรธนู เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก หรือ เครื่องแบบสนาม ให้งดติดเครื่องหมายดังกล่าวนี้
 
     
     ผู้ที่เคยเป็นราชองครักษ์ ในรัชกาลใด เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว และได้รับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อในองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลนั้นประกอบด้วยแถบแพรเป็นเกียรติยศ
 
     
      สำหรับผู้ที่เคยเป็นราชองครักษ์ และพ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าบน ถ้ามีเครื่องหมายอื่นติดอยู่แล้วให้ติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้นไป
 
 
 
 

 

       ข้อมูลโดย :: ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::