เครื่องหมายกระโดดร่มแบบพาราเซล ของ นศท. และ ผกท.


ของ นศท. และผกท.  ศูนย์การกำลังสำรอง  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

 

                    ปี พ.ศ.๒๕๓๒ กรมการรักษาดินแดน โดย พลตรี สกัณห์ สถิตยุทธการ รองเจ้ากรมการรักษาดินแดน และผู้บัญชาการศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับการฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ผู้รับการฝึกเหล่านั้น เป็นบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จึงได้ส่งครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนหนึ่งนำโดย พันเอก ณัฐศักดิ์ โชติพิมาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน ในสมัยนั้น ไปทำการฝึกอบรม การกระโดดร่มแบบพาราเซล ที่แผนกยังชีพ โรงเรียนการบินกำแพงแสน ของกองทัพอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
                    ต่อมา ได้จัดทำสนามโดดร่ม แบบพาราเซลขึ้น ที่บริเวณค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี และเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ริเริ่ม พร้อมทั้งเป็นผู้สนับสนุนในการฝึก กระโดดร่มแบบพาราเซล จึงตั้งชื่อสนามโดดร่มแห่งนี้ว่า "สนามโดดร่ม สกัณห์ สถิตยุทธการ "
                    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมการรักษาดินแดน ได้สาธิตการกระโดดร่ม แบบพาราเซลให้ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม ของกองทัพบก ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารในปีนั้น ที่สนามโดดร่ม สกัณห์ สถิตยุทธการ ผู้ที่สาธิตการกระโดดร่มในครั้งนั้น คือ นักศึกษาวิชาทหาร หญิง พนิดา เกษมมงคล และ นักศึกษาวิชาทหาร หญิง จตุพร เพชรวรรณโณ ได้มีสื่อมวลชนจำนวนมาก ให้ความสนใจ และมีการแพร่ภาพทางทีวี และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จึงทำให้การกระโดดร่ม แบบพาราเซล เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
                    หลังจากนั้น กรมการรักษาดินแดน ได้รายงานขออนุมัติใช้ระเบียบ และหลักสูตร การฝึกกระโดดร่ม แบบพาราเซล สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ไปยังกองทัพบก และได้รับการอนุมัติให้ใช้ระเบียบ และหลักสูตรการฝึกกระโดดร่ม ดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยจะเปิดปีละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน แบ่งเป็น นักศึกษาวิชาทหาร ส่วนกลาง ๑๐๐ คน และนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค ๑๐๐ คน


ชมภาพการฝึก..

การฝึกขึ้นร่ม และบังคับร่ม

 

ชมภาพการฝึก..

การฝึกลงพื้น ๒ ฟุต

ชมภาพการฝึก..
 
ชมภาพการฝึก..

คลิ๊ก....ชมการกระโดร่มแบบพาราเซล ณ ค่ายฝึกนักศึกาาวิชาทหาร   เขาชนไก่  จว.กาญจนบุรี