การกระโดร่มแบบพาราเซล ภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
ณ ค่ายฝึก นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุร
 
 

กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-276-2144
วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ