:: กรมการทหารช่าง :: เครื่องหมายแพรแถบ

เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์
(ร.ม.ภ.)
 

มหาจักรีบรมราชวงศ์
(ม.จ.ก.)
 

นพรัตนราชวราภรณ์
(น.ร.)


ปฐมจุลจอมเกล้า
(ป.จ.)


ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
(ท.จ.ว.)


ทุติยจุลจอมเกล้า
(ท.จ.)


ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
(ต.จ.ว.)


ตติยจุลจอมเกล้า
(ต.จ.)


รามาธิบดี ชั้นที่ ๑
(เสนางคะบดี)
(ส.ร.)


รามาธิบดี ชั้นที่ ๒
(มหาโยธิน)
(ม.ร.)


รามาธิบดี ชั้นที่ ๓
(โยธิน)
(ย.ร.)


รามาธิบดี ชั้นที่ ๔
(อัศวิน)
(อ.ร.)


เหรียญรามมาลา
เข็มกล้ากลางสมรเหรียญรามมาลา


มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.)


ประถมาภรณ์ช้างเผือก
(ป.ช.)

 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
(ท.ช.)


ตริตาภรณ์ช้างเผือก
(ต.ช.)


จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
(จ.ช.)


เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
(บ.ช.)


มหาวชิรมงกุฎ
(ม.ว.ม.)


ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
(ป.ม.)


วีติยาภรณ์มงกุฎไทย
(ท.ม.)


ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
(ต.ม.)


จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
(จ.ม.)


เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
(บ.ม.)

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กรมการทหารช่าง        ค่ายภาณุรังษี
ติดต่อ  webmaster ::kitti@tahanchang.com  ทบ.53105
จัดทำ / เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย  ศทท.กช.  
||   เครื่องหมายยศทหาร 3 เหล่าทัพ    ||   เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   ||   เครื่องหมายเหล่าทหาร  ||   เครื่องหมายแพรแถบ   ||   เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด   ||

 

||   เครื่องหมายความสามารถทหาร   ||   เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ   ||   ธงชัยเฉลิมพล และธงทหาร  ||  สัญลักษณ์หน่วยทหารช่าง  ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแพรแถบ เหรียญราชอิสริยาภรณ์
1. แพรแถบเหรียญ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จกล้าหาญเหรียญกล้าหาญ
ประดับช่อชัยพฤกษ์
(ร.ก)

เหรียญกล้าหาญ
(ร.ก)

เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
(การรบสงครามอินโดจีน)

เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
(การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา)


เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
(การร่วมรบกับสหประชาชาติ
ณ ประเทศเกาหลี)เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
การรบสงคราม
ณ สาธารณรัฐเวียดนาม
(ประดับเปลวระเบิด)


เหรียญชัยสมรภูมิ (ช.ส.)
(การรบ ณ สาธารณรัฐรัฐเวียดนาม)

 

หรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
(ส.ช.๑)

 


เหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑
(ส.ช.๒/๑)เหรียญพิทักษ์เสรีชน
ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒
(ส.ช.๒/๒)


เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. แพรแถบเหรียญ สำหรับพระราชทาน เป็นบำเหน็จในราชการเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ.))
(สำหรับพระราชทาน ทหาร, ตำรวจ)


เหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ.))
(สำหรับพระราชทาน พลเรือน)


เหรียญช่วยราชการ
เขตภายใน
(ช.ร.)
(การรบสงครามอินโดจีน)


เหรียญช่วยราชการ
เขตภายในเอเซีย (ช.ร.)
(การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา)เหรียญช่วยราชการชายแดน
(ช.ด.)เหรียญจักรมาลา
(ร.จ.ม.)


เหรียญจักรพรรดิมาลา
(ร.จ.พ.)
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
(ชั้น ๑)
 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
(ชั้น ๒)
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
(ชั้น ๓)


เหรียญลูกเสือสกุด

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       3. แพรแถบเหรียญ สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จ ในพระองค์พระมหากษัตริย์เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๑
(ภ.ป.ร.๑)


เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๒
(ภ.ป.ร.๒)


เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓
(ภ.ป.ร.๓)


เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๔
(ภ.ป.ร.๔)


เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๕
(ภ.ป.ร.๕)


เหรียญราชรุจิทอง
(ร.จ.ท.๙)


เหรียญราชรุจิเงิน
(ร.จ.ง.๙)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. แพรแถบเหรียญ สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกเหรียญบรมราชาภิเษกทอง
(ร.ร.ศ.๙)


เหรียญบรมราชาภิเษกเงิน
(ร.ร.ศ.๙)


เหรียญงานฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ


เหรียญที่ระรึก ในการเสด็จ
พระราชดำเนิน
เยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป


เหรียญรัชดาภิเษกเหรียญที่ระรึก
พระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร


เหรียญสนองเสรีชน
(ส.ส.ช.)


เหรียญที่ระรึก
พระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

เหรียญที่ระรึก
สมโภขกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเหรียญเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ
มหามงคลสมัย
พระราชพิธี
เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษาเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ
พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
(เริ่มใช้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐)เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เหรียญกาชาดสรรเสริญเหรียญกาชาดสมนาคุณ
(ชั้น ๑)


เหรียญกาชาดสมนาคุณ
(ชั้น ๒)


 
เหรียญกาชาดสมนาคุณ
(ชั้น ๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทาน จะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศ ตามหมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการ ส่วนการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน จะใช้ประดับแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ เหรียญราชอิสริยาภรณ ์ในโอกาสแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ (ยกเว้นเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ) และเครื่องแบบปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีที่หมายกำหนดการ หรือ กำหนดนัดหมายของทางราชการได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้ประดับ บริเวณหน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย....