:: กรมการทหารช่าง :: เครื่องหมายเหล่า ทหาร

        

พรรคนาวินมี ๑๐ เหล่า ( ทหารเรือ )
๑. เหล่าทหารการปืน
๒.เหล่าทหารอาวุธใต้น้ำ
เหล่าทหาร สามัญ
เหล่าทหาร สัญญาณ ( โซนาร์ )
เหล่าทหาร สัญญาณ ( เรดาร์ )
เหล่าทหาร สัญญาณ ( วิทยุ )
เหล่าทหาร สัญญาณ ( ทัศนสัญญาณ )
เหล่าทหาร สัญญาณ ( แตรเดี่ยว )
เหล่าทหาร อุทกศาสตร์
เหล่าทหาร ขนส่ง
เหล่าทหาร สรรพาวุธ
เหล่าทหาร อุตุนิยมวิทยา
เหล่าทหาร สารวัตร
เหล่าทหาร การข่าว
พรรคกลิน มี ๒ เหล่า
เหล่าทหารเครื่องกล
เหล่าทหารไฟฟ้า
พรรคนาวิกโยธิน มี ๔ เหล่า
เหล่าทหารราบ
เหล่าทหารปืนใหญ่
เหล่าทหารช่าง
เหล่าทหารสื่อสาร
พรรคพิเศษ มี ๘ เหล่า
เหล่าทหารสารบรรณ
เหล่าทหารพลาธิการ
เหล่าทหารการเงิน
เหล่าทหารพระธรรมนูญ
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์ )
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ( ทั่วไป)
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ( ช่างเขียน )
เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ช่างไฟฟ้าสื่อสาร)
เหล่าทหารวิทยาศาสตร์
เหล่าทหารดุริยางค์
เหล่าทหาร การแพทย์

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กรมการทหารช่าง        ค่ายภาณุรังษี
ติดต่อ  webmaster ::kitti@tahanchang.com  ทบ.53105
จัดทำ / เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย  ศทท.กช.  
||   เครื่องหมายยศทหาร 3 เหล่าทัพ    ||   เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   ||   เครื่องหมายเหล่าทหาร  ||   เครื่องหมายแพรแถบ   ||   เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด   ||

 

 

||   เครื่องหมายความสามารถทหาร   ||   เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ   ||   ธงชัยเฉลิมพล และธงทหาร  ||  สัญลักษณ์หน่วยทหารช่าง  ||