หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม

หลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

                    ๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้รับการฝึกวิชาการทางทหารมีประสิทธิภาพ และความชำนาญ ในการปฏิบัติการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม ของทหารนาวิกโยธิน ที่จะนำหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้ทั้งทางด้านทะเล และบนพื้นดิน

                

                    ๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ไม่เกิน เรือเอก หรือเทียบเท่าเป็นนายทหารประทวนทุกชั้นยศมีความรู้สามัญไม่ต่ำกว่า ม.๓ หรือเทียบเท่าผ่านการทดสอบร่างกาย ตามเกณฑ์กำหนดผ่านการตรวจสุขภาพ และความเห็นของแพทย์ จากโรงพยาบาลกองทัพเรือ ว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาได้ ไม่อยู่ในระหว่างเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งมีเวลาคาบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ของ ทร.เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะผู้ที่สังกัด ทร.)

                

                    ๓. ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวณสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน กำหนดระยะเวลาในการศึกษา รวม ๑๓ สัปดาห์
                    ๔. วิธีดำเนินการศึกษา การศึกษาทางทฤษฎี เป็นการศึกษาวิชาการทางตำราในห้องเรียน ๑๑๕ ชั่วโมง และการการปฏิบัติประกอบความรู้ทางวิชาการ ๑๔๕ ชั่วโมง การศึกษาทางปฏิบัติ เป็นการศึกษาวิชาการทางใช้การหรือทางปฏิบัติเพื่อความชำนาญ ได้แก่ การฝึกลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ๔ สัปดาห์ และการฝึกการรบในป่าและภูเขา ๔ สัปดาห์

                

 

 

 

...........................................................

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   ::       http://www.navy.mi.th/marines/index1.html